Jaarstukken 2018

Exploitatie

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2018 voor wijziging

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma:

0 Bestuur en ondersteuning

2.079

13.176

-11.097

2.879

12.059

-9.180

6.888

10.276

-3.388

1 Veiligheid

282

4.836

-4.554

61

4.809

-4.748

203

4.779

-4.576

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

673

9.388

-8.715

749

11.884

-11.135

1.008

11.006

-9.998

3 economische ontwikkelingen

20.165

21.453

-1.288

21.492

23.402

-1.910

15.917

16.751

-834

4 Onderwijs

1.194

8.261

-7.067

1.380

8.840

-7.460

1.469

8.223

-6.754

5 Sport, cultuur en recreatie

3.462

20.074

-16.612

3.751

22.198

-18.447

3.542

20.952

-17.410

6 Sociaal domein

16.541

76.900

-60.359

18.213

81.267

-63.054

19.527

79.775

-60.248

7 Volksgezondheid en milieu

17.138

19.294

-2.156

17.512

20.011

-2.499

16.669

19.241

-2.572

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing

31.426

32.357

-931

32.914

34.756

-1.842

23.269

21.705

1.564

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

17.684

17.684

17.965

0

17.965

17.728

0

17.728

Algemene uitkeringen

107.994

107.994

111.607

8

111.599

110.887

0

110.887

Dividend

130

130

304

0

304

304

0

304

Saldo van de financieringsfunctie

472

-446

918

515

523

-8

533

549

-16

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Kosten van overhead

734

20.443

-19.709

774

22.390

-21.616

1.100

20.293

-19.193

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

-747

747

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

8.436

2.747

5.689

44.798

32.767

12.031

38.779

35.891

2.888

Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

228.410

228.483

-73

274.914

274.914

0

257.823

248.694

9.129

Totaal incidentele baten en lasten

6.804

7.102

-298

12.774

13.133

-359

16.650

8.197

8.453