Jaarstukken 2018

Af te sluiten kredieten per 31-12-2018

Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we kredieten af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn de kredieten opgenomen die per 31-12-2018 administratief afgesloten zijn.

(Bedragen x € 1.000)

Progr.

Af te sluiten kredieten per 31-12-2018 

Totaal
krediet

Netto-
uitgaven

Verschil

0

Positioneringsstrategie: Veghel maakt er werk van

200

201

-1

0

Fusie Meierijstad

8.602

8.619

-16

0

Invoering/implementatie RNI en MGBA Veghel

150

10

140

0

Wifi Bizzi, gemeentewerf en museum Schijndel

40

25

15

2

Onderhoud herinrichting Boskantseweg

782

792

-10

2

Openbare verlichting 2017

137

19

118

2

Plankosten Veghel Centrum

252

237

15

2

Herinr. openbare ruimte bij Hart van Zuid *)

164

273

-109

2

Ontbrekende schakel fietspad Den Bosch-Veghel

60

-3

63

2

Aanv. verkeersmaatregelen bij Hart van Zuid *)

65

41

24

2

Herinrichting Hoofdstraat als winkelstraat

192

15

177

4

Aanp. MFC De Magneet tbv de Ark en het Anker

100

89

11

4

Verv. nieuwb. bs De Vijfmaster, uitvoering *)

2.700

2.636

64

4

Uitbreiding 1e inrichting o.l.p. en meubilair de Ieme

26

26

0

5

Aanleg natuurgrasveld sportpark Nijnsel

74

74

0

5

Verv. Sportzaal Micro-Zuid, uitvoering *)

1.142

964

178

5

Uitbreiding Wielerbaan Schijndel

180

180

-1

5

Aanpassing installatie Zwembad (toegang) Schijndel

25

25

0

5

Verplaatsing bibliotheek Schijndel

100

0

100

5

Implementatie groen blauw Stimuleringskader 2015

46

46

0

5

Maatregelen blauwalgen visvijver Het Ven Veghel

30

10

20

6

Nieuwbouw De Golfstroom Veghel *)

671

636

36

7

Wegen en riolering Bloemenwijk

2.290

2.339

-49

7

Inr. grondwatermeetnet fase 1 (De Leest) Veghel

13

10

3

7

Afkoppelen gemeentelijke eigendommen OPR Veghel

110

55

55

7

Nader onderz. afkoppelmog.heden Erp

22

14

8

7

Afkoppelmaatregelen Noordkade

200

199

1

7

Verbindingsriool Kloostergracht-Moeders Gat

365

181

184

7

Inrichten hoofdpost vrijverval/riolering Sint-Oedenrode

30

3

27

7

Vervolg Masterplan Veghel Centrum (riolering)

339

339

0

8

Gebiedsvisie BIO Veghel

325

2

323

8

Overeenkomst Ruimte voor Ruimte Veghel

271

270

1

0

Overige kleine vervangingsinvesteringen

139

82

57

*) Kredieten van het project Vijfmaster

Toelichting op af te sluiten kredieten per 31-12-2018

Hieronder volgt een toelichting op de afgesloten kredieten per 31-12-2018, waarbij het verschil tussen totaal krediet en de totale netto-uitgaven > 20% is met een minimum van € 20.000.

Invoering/implementatie RNI en MGBA Veghel
De landelijke ontwikkelingen terzake zijn gestopt. Er is geen reden meer krediet te handhaven en kan mitsdien per ultimo 2018 worden afgesloten.

Openbare verlichting 2017
Dit krediet was bedoeld voor het uitvoeren van het herverlichtingsplan 2017/2018. Doordat de aanbesteding pas in het najaar rond was is er in 2018 niet uitgegeven wat was verwacht. Ondertussen is in het voorjaar van 2018 is een nieuw plan voor de aanpak van openbare verlichting gemaakt, waarvoor een nieuw krediet in de kadernota 2019 is opgenomen. Daarmee kan dit krediet nu vervallen, en zal vanaf 2019 verder worden gewerkt vanuit het nieuwe krediet.

Project “Vijfmaster” is afgerond.
De kredieten van dit project hebben in totaal een onderschrijding van € 191.000. Deze onderschrijding volgt uit een positieve aanbesteding van de realisatie van het gebouw.
Voor dit project waren de volgende kredieten beschikbaar gesteld: herinrichting openbare ruimte bij Hart van Zuid, aanvullende verkeersmaategelen bij Hart van Zuid, vervangende nieuwbouw basisschool De Vijfmaster, vervanging sportzaal Micro-Zuid en
nieuwbouw De Golfstroom Veghel

Ontbrekende schakel fietspad Den Bosch - Veghel
De werkzaamheden zijn in 2017 afgerond en zijn de kosten gemaakt. In 2018 heeft de accountscontrole plaats gevonden en is definitief de subsidie van de provincie uitbetaald. Vandaar dat het krediet in 2018 nu met positief verschil wordt afgesloten.

Herinrichting hoofdstraat als winkelstraat
Dit betreft een restantkrediet van een grote reconstructie die sinds 2015 is uitgevoerd in de voormalige gemeente Schijndel. Het restant was bedoeld om alle losse eindjes af te werken. De winkelstraat is inmiddels opgeleverd en de werkzaamheden zijn afgerond, waarmee het krediet kan worden afgesloten.

Verplaatsing bibliotheek Schijndel
Bij de begroting 2019 is een investering t.b.v. herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel opgenomen, waarin de verplaatsing van de bibliotheek ook is meegenomen. Derhalve kan dit bedrag vrijvallen.

Maatregelen blauwalgen visvijver Het Ven Veghel
Ter bestrijding van blauwalgen is er een pomp met stroomaansluiting geplaatst in overleg met de hengelsport vereniging Veghel. Daarmee is het project naar tevredenheid afgerond. Dit betrof nog een krediet uit de voormalige gemeente Veghel, en de plannen zijn in de loop der tijd wat gewijzigd waarmee de hoogte van het krediet niet meer aansloot bij de benodigde maatregelen. Het kan nu worden afgesloten.

Afkoppelen gemeentelijke eigendommen OPR Veghel
Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond. Het krediet stamde nog uit een oud vGRP (2016) en bleek qua begroting niet meer aan te sluiten bij de huidige werkelijkheid. De werkzaamheden konden worden afgerond voor de helft van het oorspronkelijk geraamde bedrag. Het restant blijft in de voorziening behouden voor andere rioolwerkzaamheden.

Verbindingsriool Kloostergracht Moeders Gat
In samenwerking met het waterschap is een verbindingsriool aangelegd tussen de kloostergracht en het Moedersgat om wateroverlast in de kloostertuin bij hevige regenval te verhelpen. Daarmee gecombineerd is ook alvast een rioolafvoer aangelegd naar Moedersgat voor het te ontwikkelen voormalige ziekenhuis locatie Bernhoven. Dit alles heeft minder gekost dan oorspronkelijk begroot. Het restant blijft in de voorziening behouden voor andere rioolwerkzaamheden.

Inrichten hoofdpost vrijverval/riolering Sint-Oedenrode
Dit krediet wordt afgesloten omdat de nog resterende werkzaamheden verder worden meegenomen in het bestek renovatie hoofdrioolgemalen 2017-2018. Het restant blijft in de voorziening behouden voor andere rioolwerkzaamheden.

Gebiedsvisie BIO Veghel
Het saldo per ultimo 2018 gaat over naar de Voorziening Verbetering kwaliteit buitengebied en blijft aldaar beschikbaar als dekking voor investeringen in het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied. Het betreft vooruit ontvangen BIO-gelden.

ga terug