Jaarstukken 2018

Balans

In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking.
De balans is het overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente op een bepaald tijdstip.. Hierna is de balans per 31 december 2018 weergegeven.

Het saldo van de bezittingen minus de schulden noemen we het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 143,7 miljoen.
Het eigen vermogen is met € 6,2 miljoen gestegen en bedraagt nu 35,5% van het balanstotaal.

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2018

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa:

Vaste passiva:

Immateriële vaste activa

410

249

Algemene reserves

50.189

41.352

Materiele vaste activa

197.444

194.271

Bestemmingsreserves

84.413

74.962

Financiële vaste activa

12.494

14.878

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

9.129

21.176

Voorzieningen

52.905

57.351

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar of langer

162.867

165.602

Vooraad - Bouwgronden in exploitatie

154.039

167.682

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

35.950

36.089

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar

25.869

14.067

Overlopende passiva

7.936

15.076

Liquide middelen

356

300

Overlopende activa

12.776

20.160

Totaal borg- of garantstellingen

128.082

132.831

ga terug