Jaarstukken 2018

Exploitatie

Resultaat

Resultaat

 
De verantwoording van het financiële resultaat is gebonden aan wettelijke voorschriften. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor bepalend. Belangrijkste doelstelling van dit besluit is transparantie in verslaglegging. Belangrijk element hierin is de wijze van verwerking van mutaties in reserves. Bij de bepaling van het totale financiële resultaat worden deze mutaties afzonderlijk gepresenteerd.
Het BBV spreekt over:

  • Het gerealiseerd saldo van baten en lasten is exclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2018 is dit resultaat € 6,2 miljoen positief. Dit is het saldo van € 219, 0 miljoen baten minus     € 212,8 miljoen lasten.
  • Het gerealiseerd resultaat is inclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2018 is dit resultaat € 9,1 miljoen positief.

Dit gerealiseerd resultaat is ten opzichte van de gewijzigde begroting. Na aftrek van de voorstellen tot overheveling resteert een te bestemmen resultaat van € 8,5 miljoen. Voor € 3,9 worden voorstellen gedaan ter bestemming. Het restant (€ 4,6) wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve.

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

193.180

226.156

242.147

212.803

29.344

Baten

222.630

220.332

230.116

219.043

-11.073

Toevoeging reserves

36.720

2.747

32.767

35.891

-3.124

Onttrekking reserves

28.446

8.497

44.798

38.780

-6.018

Gerealiseerd resultaat

-21.176

74

0

-9.129

9.129