Jaarstukken 2018

Exploitatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

 

(bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid en milieu

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

18.857

19.294

20.011

19.241

770

Baten

16.624

17.138

17.512

16.668

-844

Toevoeging reserves

311

6

6

0

Onttrekking reserves

233

8

564

395

-169

Resultaat programma

2.311

2.148

1.941

2.184

-243

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Er zijn in 2018 nog vrijwel geen kosten gemaakt voor het uitvoeringsplan gezondheidsbeleid waardoor de budgetten niet besteed zijn.

83

V

De bijdrage aan de ODBN is aanzienlijk minder dan begroot, omdat minder uren zijn afgenomen en het feitelijk doorberekende uurtarief is lager dan begroot. In de begroting gaan we uit van het gemiddeld uurtarief dat afgenomen wordt bij de ODBN.

220

V

Voor een toelichting op riolering zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

-185

N

Het nadeel op het taakveld afval bedraagt € 447. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: hogere lasten € 750 (N), lagere baten € 763 (N) en een onttrekking aan de voorziening afval € 1.066 (V)
Toelichting hogere lasten (€ 750 nadeel): Medio 2018 is de inzameling aan huis van diverse afvalstromen, als gevolg van aflopende overeenkomsten van de voormalige gemeenten Schijndel en Veghel, opnieuw aanbesteed. Na een Europese aanbesteding is de inzameling in Schijndel en Veghel tot 1 januari 2019 weer gegund tegen hogere kosten met een totaalbedrag van € 334.
Daarnaast zijn de handlingkosten voor het recyclen van de ingezamelde hoeveelheden plastic kunststofverpakkingen gestegen met € 169 en zijn de inzamel-, verwerkings- en exploitatiekosten van de milieustraten met € 247.- toegenomen.
Toelichting lagere baten (€ 763 nadeel): Lagere inkomsten afvalstoffenheffing € 994 (N) Bij de afrekening van het variabel gedeelte 2017 bleek de opbrengst lager uit te vallen: € 160 nadeel. Als gevolg van het omchippen van minicontainers ten behoeve van het nieuwe registratiesysteem in 2019 kan het variabel gedeelte 2018 niet geheel worden opgelegd: € 220 nadeel
Het restant-tekort is het gevolg van het niet aanpassen van het tarief van de afvalstoffenheffing in 2018. Hogere inkomsten overige afvalstromen € 176 voordeel. Op de milieustraten zijn meer inkomsten gegeneerd doordat er in 2018 meer stortingen hebben plaatsgevonden door burgers dan begroot. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten gegenereerd door een hoger ingezameld tonnage van plastic kunststofverpakkingen

-447

N

In 2018 is in verband overschrijding budget implementatie afvalbeleid een hoger bedrag ten laste van de voorziening gebracht.
Toelichting onttrekking voorziening afval (€ 1.066 voordeel)
De voorziening afval bedraagt per 1-1-2018 € 2.371. Gedurende 2018 hebben er voor een bedrag van € 19 mutaties (voordeel)  plaatsgevonden zodat de voorziening voor de jaarrekening € 2.390 bedraagt.
In de voorziening moet er i.v.m. de afwikkeling van Vlagheide (€ 854) en een naheffing van de afvalverwerking (€ 470) een bedrag van € 1.324 beschikbaar blijven. Uit de voorziening afval kan derhalve € 1.066 worden onttrokken.
Toelichting op nadelig saldo afval van € 416
Het nadelig saldo van afval in de samenvatting van de jaarrekening kan als volgt worden gespecificeerd:
Nadelig saldo op taakveld afval € 447 (zie hiervoor)
Overige toe te rekenen kosten van afval € 31 (V)
Nadelig saldo op afval    € 416

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

214

V

Overige (financieel technische) afwijkingen:

41

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-184

N

Meer uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve

15

V

V = Voordeel, N = Nadeel