Jaarstukken 2018

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 aan met de bijbehorende bijlagen. Jaarlijks stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op en leggen met deze stukken aan uw raad verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. We kijken terug op het vorig jaar. Hebben we onze (hoofd)doelen en ambities bereikt? Hoe is het geld uit de begroting van het vorig jaar besteed? Zijn we binnen de budgetten gebleven?

De speerpunten van beleid en de ambities voor de huidige bestuursperiode zijn opgenomen in de 'Mijlpalen van Meierijstad". Vele activiteiten zijn opgepakt. Nog niet alles van de Mijlpalen van Meierijstad is gerealiseerd, maar vele Mijlpalen zijn al zichtbaar. In het jaarverslag hebben wij per programma een verantwoording opgenomen middels een zogenaamde stoplichtenrapportage.

De gemeente Meierijstad was ook in 2018 nog een gemeente in opbouw. Er heeft een stevige ontwikkeling plaatsgevonden in de bedrijfsvoering en de gemeentelijke dienstverlening. 2018 was ook het jaar van harmonisaties van beleid op diverse gebieden. Hierbij is één lijn getrokken voor de hele gemeente. Een enorme klus die geklaard werd.

Financieel sluiten we het jaar af met een positief saldo. In het onderdeel jaarrekening worden de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting per programma toegelicht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij.

ga terug