Jaarstukken 2018

Exploitatie

Economie

Economie

 

(bedragen x € 1.000)

Economie

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

5.142

21.453

23.402

16.751

6.651

Baten

20.847

20.165

21.492

15.916

-5.576

Toevoeging reserves

58

0

Onttrekking reserves

89

500

740

247

-493

Resultaat programma

-15.736

788

1.170

588

582

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. De binnen programma 3 verantwoorde kosten grondexploitatie betreft de bedrijfsterreinen.

Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie (bedrijventerreinen).  De totale winstnemingen en aanpassing voor exploitaties bedrijventerreinen is € 448.

448

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

493

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

134

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-493

N

V = Voordeel, N = Nadeel