Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen

Kapitaalgoed

Naam beheerplan

Door de raad vastgesteld d.d.

Looptijd  t/m

Wegen

Beheersstrategie verhardingen 2019 - 2023

27-02-2019

2023

Bruggen

Beheersstrategie civiele kunstwerken

27-02-2019

2023

Openbare Ruimte

Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR)

20-09-2018

2028

Openbare Ruimte

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

20-09-2018

2028

Riolering

Vrbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

21-09-2017

2022

Vastgoed

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed inclusdief Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan

20-12-2018

2028 (actualisering om de 4 jaren)

In februari van 2019 zijn door de gemeenteraad twee 'beheer'-strategieën vastgesteld voor verhardingen en voor civieltechnische kunstwerken. Met het vaststellen van deze strategieën heeft de gemeenteraad de kwaliteitsniveaus vastgelegd voor dit civieltechnisch vastgoed.
De strategieën vormen de basis waarop investeringen worden gereserveerd en stortingen worden gedaan in de hiervoor benodigde voorzieningen. De strategieën zijn tevens de basis voor het programmatisch vervangen- en/of beheer van het civieltechnisch vastgoed en hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma's.

ga terug