Jaarstukken 2018

Veranderopgave sociaal domein

Veranderopgave sociaal domein

Ambitie

De afgelopen jaren zijn de nieuwe taken in de zorg en ondersteuning overgedragen (gedecentraliseerd) naar de gemeenten. De veranderopgave is om de ondersteuning in de gemeentelijke zorg meer mensgericht vorm te geven. Doel is om ondersteuning op maat, licht, lokaal, integraal en dichtbij te organiseren waardoor ondersteuning en zorg eenvoudiger, beter en ook goedkoper zouden kunnen worden geboden. De mens en zijn eigen netwerk komt meer centraal te staan in plaats van het zorgsysteem. In de praktijk lag de nadruk bij gemeenten de afgelopen jaren veel op continuïteit van (curatieve)zorg. Er was relatief nog weinig kennis, ruimte, ervaring en tijd om de ondersteuning echt anders te gaan doen met een duidelijke focus op verandering. De nadruk is meer komen te liggen op preventie. Voor de voormalige gemeenten van Meierijstad kwam daar de fusie bij die tot nieuwe vragen en kansen heeft geleid (bijvoorbeeld over de manier waarop onze wijkteams willen gaan werken en bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een strategische visie op mensgerichte zorg en ondersteuning).

Activiteiten

In 2018 is de Strategische Visie Sociaal Domein opgesteld. Deze is in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie is een aanzet gedaan tot de verschillende veranderopgaven in het sociaal domein.

In het verlengde hiervan is op basis van de Strategische Visie Sociaal Domein in 2018 begonnen aan een beleidskader Sociaal Domein, die in het voorjaar 2019  ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Hierbij is de vraag van de burger centraal.

Vanaf de start van de gemeente Meierijstad en dus ook in 2018 zijn we aan de slag gegaan met de opgave om te komen tot een samenleving waar ieder de kans heeft om mee te doen (de inclusieve samenleving). In 2019 en opvolgende jaren werken we hier verder aan. We intensiveren de samenwerking met de partners inclusief afspraken over resultaten.

In 2018 is op basis van de Strategische Visie Sociaal Domein gestart aan de doorontwikkeling van Toegang. Deze zal in 2019 verder worden uitgewerkt.

ga terug