Jaarstukken 2018

Exploitatie

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

 

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur en recreatie

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

18.045

20.185

22.198

20.951

1.247

Baten

3.892

3.461

3.751

3.542

-209

Toevoeging reserves

5.411

422

422

0

Onttrekking reserves

2.229

778

3.006

2.329

-677

Resultaat programma

17.335

15.946

15.863

15.502

361

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

De geraamde inkomsten bij de zwembaden zijn in 2018 niet gerealiseerd. Oorzaken hiervan zijn, minder verhuur zonnebanken, minder opbrengsten diverse verkopen, minder entreegelden en minder opbrengsten zwemlessen.

-94

N

De uitvoeringskosten Noordkade zijn hoger vanwege verlengde betaling van 16 maanden gebruikerslasten Noordkade fase 1.

-114

N

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

642

V

Het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet volgens begroting uitgegeven in afwachting van het meerjarenonderhoudsplan dat in december 2018 is vastgesteld.

475

V

Hogere lasten voor groenonderhoud door het wegwerken van achterstallig onderhoud, veel schade van de storm van januari 2018 en een droge zomer met extra watergiften.

-165

N

Overige (financieel technische) afwijkingen

294

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-402

N

Niet uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve

-134

N

Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsresere kapitaallasten

-141

N

V = Voordeel, N = Nadeel