Jaarstukken 2018

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

Gezondheid is een leidend thema van het college van Meierijstad. Kern van het thema is dat mensen gezonder gaan leven en bewuster omgaan met hun leefomgeving. We gaan hierbij uit van positieve gezondheid waarbij het vermogen van mensen om zelf regie te voeren over de uitdagingen van het leven uitgangspunt is. De rol van de gemeente Meierijstad hierbij is vanuit de veranderopgave de samenleving en stakeholders te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl. De verbinding te leggen tussen eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties/sociale wijkteams én te komen tot een gerichte aanpak voor het bestrijden van gezondheidsachterstanden in Meierijstad.

Activiteiten

In 2018 heeft de gemeenteraad de Nota Positief Gezondheidsbeleid vastgesteld.
Ook is op basis van de speerpunten uit de nota het uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad is betrokken bij prioritering van de speerpunten.. Concrete invulling hiervan volgt in 2019 en opvolgende jaren.
In 2018 zijn de mogelijkheden voor een sociale kaart verkend. In 2019 wordt gestart met een eerste aanzet tot een sociale kaart.

Verder is Meierijstad:
- een JOGG-gemeente. JOGG is gericht op het stimuleren van een gezonde levensstijl onder jongeren;
- een GIDS-gemeente (‘Gezond In De Stad’). Een GIDS-gemeente is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

ga terug