Jaarstukken 2018

Eenmalige budgetten

Eenmalige budgetten zijn de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten hebben wij de volgende spelregels gehanteerd:

  • Er is sprake van een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2019.
  • Er zijn in 2019 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
  • De uitvoering in 2019 past binnen de planning van het werkatelier..
  • Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2019 Het bedrag kan niet 2 keer worden overgeheveld.
  • Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.  

Wij stellen voor de onderstaande eenmalige budgetten over te hevelen naar 2019. Onder deze tabel volgt een toelichting op de eenmalige budgetten die in 2018 afgerond zijn.

(bedragen x € 1.000)

Progr.

Eenmalige budgetten die overgaan naar 2019 

Besluit

Totaal budget

Netto-
uitgaven

Verschil

Toelichting

0

Knelpuntenbudget

2017-17

169

117

52

Het knelpunten budget dient in 2019 als dekking voor een opdracht bij P&O

0

Informatiebeveiliging IT-audit en GAP analyse *)

2018-02

100

25

75

In 2018 is een start gemaakt met het project identity en acces management. De planning is om dit in 2019 verder op te pakken. Voor de ondersteuning op het gebied van privacy voor backoffice is in 2018 goed gekeken welke behoefte er is in de back office. In 2019 gaan we verder met dit traject en vindt begeleiding plaats vanuit de privacy officer(s), waarvoor deze middelen nodig zijn.

0

Burger Innovatiefonds 2017 en 2018

MvM

150

55

95

In 2018 is gestart met het uitvoeren van het burgerinnovatiefonds.De uitvoering sluit aan bij de ambities en doelstellingen van de programmalijnen Participatie en Innovatie. De activiteiten in beide programmalijnen beginnen nu “op de rol” te komen. Daadwerkelijke realisatie van o.a. de burgerinitiatieven vinden in 2019 en volgende jaren plaats.

0

Profilering MvM / profilering bestuurders 2017 en 2018

MvM

150

30

120

Dit bedrag werd opgenomen als incidenteel maar is destijds bedoeld om te verdelen over zittingsperiode van ons huidige college B&W. Voor 2019 heeft het college tijdens de Heidag in januari bepaald dat er een krant moet komen met een terugblik op de afgelopen twee jaren. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de film over Meierijstad, die in 2018 werd betaald uit dit budget, verder thematisch uit te werken. Op diverse manieren proberen we de Mijlpalen van Meierijstad een gezicht te geven de komende jaren. 

0

Organisatie optimalisatie 2017 en 2018

MvM

500

297

203

Organisatie ontwikkeling is voor 3 jaar door de raad toegekend voor 2017, 2018 en 2019. Budget gaat daardoor over naar 2019.

0

Leegstand vastgoed / bijeenbrengen vraag en aanbod *)

MvM

25

0

25

De Kadernota Maatschappelijk Vastgoedbeleid is in december 2018 vastgesteld. De 'makelaarsfunctie' is hier een uitwerking van en kan worden ingericht in 2019.

0

Opzet en uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijken

MvM

50

0

50

Budget is bestemd voor de leefbaarheidsmonitor. Dit is eind 2018 aanbesteed en de opdracht is inmiddels verleend.

0

Energielabeling

MvM

60

3

57

I.v.m. landelijke ontwikkelingen/discussies rondom status energielabeling is dit niet in 2018 uitgevoerd, maar wordt dit in 2019 gedaan.

0

Bewerken en afsluiten archieven voormalige gemeenten *)

pb2018

55

0

55

De voorbereiding voor overheveling zijn nu in volle gang. De overheveling wordt in 2019 uitgevoerd.

0

Onderzoek huisvesting locatie bestuurscentrum *)

berap2018

85

29

56

Het huisvestingsonderzoek St. Oedenrode wordt in 2019 (door externe projectleider) doorgezet.

2

Harmonisatie parkeerontheffingen *)

2018-13

20

0

20

Het budget is nodig voor het houden van een parkeeronderzoek in de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Parkeeronderzoek is nodig voor het onderbouwen van de beleidsregels parkeerontheffingen (in het kader van de harmonisatie). Dat is in 2018 vanwege capaciteitsgebrek niet uitgevoerd.

2

Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen 2017 en 2018

MvM

250

20

230

Dit budget wordt gebruikt om de areaalgegevens op orde te brengen. Met het vaststellen van het IBOR werd duidelijk dat de areaal gegevens nog een kwaliteitslag moeten krijgen.

2

Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI`s 2017 en 2018

MvM

150

77

73

Dit budget wordt gebruikt om de areaalgegevens op orde te brengen. Met het vaststellen van het IBOR werd duidelijk dat de areaal gegevens nog een kwaliteitslag moeten krijgen.

2

Haalbaarheidsstudie N279 Keldonk-Bedrijventerrein

2017-15

123

85

38

Hervoor zijn in 2018 verplichtingen aangegaan die in 2019 leiden tot prestaties en betalingen. 

2

Mobiliteitsvisie Meierijstad *)

MvM

100

0

100

Dit project wordt in 2019 opgestart en in 2021 afgerond. Dit is ook zo afgesproken met de gemeenteraad.

3

Beleidsontwikkeling economische zaken 2017

MvM

300

105

195

Budget moet worden overgeheveld om in 2019 diverse activiteiten te kunnen dekken. 

3

Centrumontwikkeling Veghel 2017 en 2018

MvM

80

0

80

Voorzienbare activiteiten in 2019 en dus behouden.

3

Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen

MvM

25

0

25

Uitvraag is in 2019 te verwachten.

4

Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkosten + asbest

pb2017

97

0

97

Is onderdeel van project vervangende nieuwbouw basisschool Nijnsel

5

Erfgoedvisie *)

MvM

90

9

81

1e helft 2019 komt de Erfgoedvisie voor Meierijstad gereed. Een uitvoeringsplan maakt deel uit van deze visie. In dit uitvoeringsplan zal voor 2019 het opstellen en harmoniseren van de diverse beleidskaarten een prominente plaats innemen. Vooruitlopend hierop zal Meieirjstad deelnemen aan een Pilotproject om de archeologische beleidskaarten te harmoniseren, te actualiseren conform de standaard om deze 'Omgevingswetproof' te maken.

5

Uitvoering projecten LOP 22-08 (WBE)

2017-05

34

6

28

Het budget is bedoeld voor de uitvoering van projecten in het kader van het landschapsontwikkelingsplan oa. betaling van de bijdragen van Meierijstad voor het Stika Gebiedscontract Groene Woud III en Erven-project. 

5

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

2018-13

330

278

52

Budget moet worden overgeheveld omdat in 2019 en 2020, cf B&W-besluit nog activiteiten worden verricht waar kosten aan verbonden zijn. 

5

Realiseren voldoende zwemvoorzieningen (M)

MvM

50

50

Onderzoek loopt en wordt in 1e kwartaal 2019 afgerond

5

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

MvM

50

50

Uitvraag wordt in 2019 voorzien.

5

Opzetten nieuwe lokale omroep in Meierijstad 2017 en 2018

MvM2017

60

30

30

Voor het opzetten van de nieuwe lokale omroep is in Mijlpalen voor Meierijstad een bedrag opgenomen van € 62.000. Dit bedrag wordt verdeeld over 4 jaren beschikbaar gesteld: 2017/€ 10.000, 2018/€ 30.000, 2019/€ 12.000, 2020/€ 10.000. In 2017 en 2018 zijn deze bedragen uitbetaald middels een subsidiebeschikking. 

5

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumaccommodatie

2017-19

207

61

146

Overheveling is noodzakelijk met het oog op afrekening krediet podium Spectrum en huur tijdelijke ruimte bibliotheek zolang Wenkend perspespectief niet is uitgevoerd.

5

Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp *)

2018-17

50

2

48

1e week van januari 2019 is gestart met het haalbaarheidsonderzoek. Afronding gepland medio 2019

5

Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant *)

2018-17

50

0

50

wordt uitgevoerd in 2019. Heeft vertraging opgelopen ivm sportharmonisatie. Plan van aanpak is in concept-gereed. Aanbesteding haalbaarheidsonderzoek volgt na vaststelling plan van aanpak.

6

Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel

2018-16

100

19

81

Loop door naar 2019 en zal naar verwachting in dat jaar worden afgerond. 

7

Uitvoering Klimaatbeleid 2017

2017-05

121

-22

143

Budget is van 2017 en wordt nu dus voorgesteld om voor de 2e keer over te hevelen. Het betreft gerealiseerde energievoordelen uit 2017, waarvan in 2019 een bedrag van € 74k .nodig is als 'handgeld' ter dekking van de aanloopinvesteringen tbv energiebeheer(der).  Restant van het eenmalig budget is nog benodigd voor de uitvoering van het klimaatbeleid.

7

Meierijstad een gezonde gemeente 2017 en 2018

MvM

90

13

77

Dit budget is nodig voor de actielijnen: 1. sporten als middel in het sociaal domein 2. een aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen. Sportbeleid heeft verder geen werkbudget en voor de uitvoering van enkele actielijnen is dit budget nodig.

7

Collectief energieverbeteringen organiseren

jr resultaat 2017

8

-91

99

dit zou ook door moeten naar 2019 omdat dit project nog loopt

7

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

2018-13

300

300

0

Dit jaar (2018) is met een aantal partijen een overeenkomst gesloten over het zogenaamde “Gebiedsgericht Grondwaterbeheer in Veghel West”. De gemeente zal optreden als gebiedsbeheerder, waarbij zij de aanwezige grondwaterverontreiniging zal gaan monitoren. Hiervoor ontvangt zij van diverse partijen bijdragen van in totaal € 300.000,-- waar voor een gelijk bedrag aan gemeentelijke kosten voor gemaakt( kunnen) worden.

8

Opstellen programma Vitaal buitengebied 2017 en 2018

MvM

90

41

49

Er worden kwaliteitskaders voorgelegd aan de raad. In 2019 is budget nodig om de opstelling van deze kaders te kunnen bekostigen.

8

Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie 2017 en 2018 *)

jr resultaat 2017

100

0

100

Dit is een mijlpaal uit het collegewerkprogramma. De opstelling van de natuur- en landschapsvisie is doorgeschoven naar 2019 en is onderdeel van het project Vitaal Buitengebied. De landschapsanalyse is bijna afgerond.

8

Herijking Woningbouwprogramma

2018-15

415

244

171

De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019 gedaan worden. De kleine vertraging heeft te maken met de dynamiek en prioritering van de organisatie.

8

Haalbaarheidsonderz. kloostercompl. Francisc.

100

19

81

Werkzaamheden zijn medio 2018 gestart en lopen door in 2019. In de loop van 2019 vindt besluitvorming plaats over een eventueel vervolgtraject.

8

Herontw woonwagenlocatie Nederboekt

2016

120

69

51

Betreft bijdrage aan AREA die nog voor deel in 2019 moet worden voldaan. 

*) Deze eenmalige budgetten zijn opgenomen als resultaatbestemming bij deze jaarrekening.

 

(Bedragen x € 1.000)

Progr.

Af te sluiten eenmalige budgetten per 31-12-2018

Totaal budget

Netto-
uitgaven

Verschil

0

Citymarketing 2017 en 2018

100

100

0

0

Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom

1.398

0

1.398

2

Onderzoeksbudget N279 (Veghel-Asten)

50

39

11

2

Groot onderhoud wegen en bruggen

3.192

2.747

445

3

Ondernemingsinnovatiefonds 2017 en 2018 (co-financiering)

200

15

185

3

Samenwerking opzoeken (VVV-ANWB-Recron etc) 2017 + 2018

50

42

8

3

(EU)regio event We are food 2018

100

100

0

3

Food Waste Experience

183

185

-2

5

Oplossen probleem Rhode, voorbereiding

78

78

0

7

Implementeren afvalbeleid Meierijstad

50

105

-55

8

Herbestemming gemeentehuis 9-16

138

123

15

8

Breed gedragen woonvisie ontwikkelen

260

242

18

Eenmalige budgetten < € 50.000 (niet in MvM)

471

344

127

6.270

4.120

2.150

Toelichting op af te sluiten eenmalige budgetten per 31-12-2018

Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom
De middelen worden niet meer besteed omdat de bestemming niet meer verworven kan worden. Restant valt bij ten gunste van algemene risico reserve.  

Groot onderhoud wegen en bruggen 2015 t/m 2018
Project afgerond, geen verplichtingen meer. In februari 2019 is nieuwe beheerplan wegen en bruggen vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee kunnen deze eenmalige budgetten vervallen en zal vanaf 2019 gewerkt geworden vanuit de nieuw gevormde voorzieningen.

Ondernemingsinnovatiefonds 2017 en 2018
In 2017 is dit budget voor een deel aangewend. In 2018 is geen verder gevolg gegeven aan de hoofddoelstelling van dit budget.  Herbestemming voor andere vergelijkbare doeleinden is vooralsnog niet aan de orde.

Implementeren afvalbeleid Meierijstad
Dit eenmalige budget is een onderdeel van het taakveld Afval. Dit budget is meegenomen bij de toelichting van dit taakveld Afval bij de financiële jaarrekening.

ga terug