Jaarstukken 2018

Samenvatting

Samenvatting

Leeswijzer

Deze jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.

De programmaverantwoording gaat over de realisatie van de voorgenomen activiteiten van 2018.. Dit maken we zichtbaar met een zogenaamde stoplichtenrapportage. De betekenis van de symbolen is als volgt: groene vink (de activiteit is gerealiseerd of loopt volgens planning), oranje uitroepteken (de activiteit is deels gerealiseerd) en een rood kruis (de activiteit is niet gerealiseerd).
Als een activiteit een oranje of rood symbool heeft, dan is een toelichting opgenomen. Activiteiten voorzien van een groene vink zijn zonder toelichting, zodat de rapportage compact blijft.

De meeste activiteiten uit de programmabegroting 2018 zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd en hebben een groen of oranje symbool. Sommige activiteiten met een rood kruis zijn al eerder toegelicht (2e berap 2018) en voor andere vindt rapportage nu voor het eerst plaats.

De verplichte paragrafen gaan over lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. We gaan hier in op de verantwoording over van geplande activiteiten uit de paragrafen van de programmabegroting 2018.

De jaarrekening bestaat uit informatie over de exploitatie, de balans, de verantwoording over specifieke uitkeringen en de grondslagen van balans en exploitatie. Er zijn bijlagen opgenomen die gaan over kredieten, eenmalige budgetten en lasten/baten per taakveld. Ook is een bijlage opgenomen met daarin de meest voorkomende gebruikte afkortingen.

Resultaat

We sluiten het jaar 2018 financieel af met een voordelig resultaat van € 9,1 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging.
Na aftrek van de voorstellen tot overheveling resteert een vrij te bestemmen resultaat van € 4,6 miljoen.

Van begroting naar rekening

De programmabegroting 2018 is op 6 november 2017 door de raad vastgesteld met een negatief geraamd resultaat van € 73.000. Dit geraamd resultaat is in 2018 gewijzigd naar een positief resultaat van € 856.000 en tussentijds toegevoegd aan de algemene risicoreserve. De begroting 2018 is gewijzigd op basis van raadsbesluiten. Het verloop is in de volgende tabel samengevat.
Ook de verschillende onderdelen van het jaarrekeningresultaat 2018 van positief € 9,1 miljoen zijn  opgenomen in de volgende tabel.

 

(bedragen x € 1.000)

Van begroting naar rekening

2018

Begroot resultaat vastgestelde begroting 2018

-73

N

Vrijval bij vaststelling IHP

30

V

Resultaat 1e Berap 2018

821

V

Resultaat 2e berap 2018

252

V

Bijdrage ODBN 

-174

N

Totaal

856

V

Per saldo toegevoegd aan de algemene risicoreserve 

-856

N

Resultaat Jaarrekening 2018

Exploitatie

4.060

V

Sociaal domein

2.972

V

Toe te voegen aan reserve sociaal domein

-2.972

N

Vrijval voorziening Rembrandtlaan

2.537

V

Vrijval voorzieningen verliesgevende complexen

342

V

Tussentijdse winstnemingen GREX

2.190

V

9.129

V

Toelichting op het resultaat jaarrekening 2018

Exploitatieresultaat (voordeel € 4.060)

Het exploitatieresultaat bestaat uit de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie. van de diverse programma's. In de volgende tabel zijn de grootste afwijkingen opgenomen met daaronder een korte toelichting. Een analyse meer in detail is te vinden in de financiële jaarrekening – onderdeel exploitatie.

(bedragen x € 1.000)

Exploitatieresultaat

Vrijval pensioenvoorziening  i.v.m. actuele waardebepaling

800

Storting in voorziening wachtgelden 

-509

Algemene uitkering

-800

Administratieve afwikkelingen

1.767

Doorberekende personeelskosten en bijkomende P-kosten

668

Eenmalige budgetten

609

Combinatiefuncties

272

Afval

-416

Bouwleges

789

Omgevingsdienst Brabant Noord Oost

220

Invoering omgevingswet

242

Diversen overig per saldo

418

Vrijval voorziening Rembrandtlaan

2.537

Sociaal domein 

2.972

Toevoeging resultaat sociaal domein aan reserve

-2.972

Vrijval verliesvoorzieningen grondcomplexen 

342

Winstnemingen grondexploitatie 

2.190

Totaal

9.129

Toelichting (bedragen in € 1.000)

Vrijval pensioenvoorziening i.v.m. actuele waardebepaling (voordeel € 800)

Bij het bepalen van de actuele waarde van de pensioenen wordt o.a. rekening gehouden met de rekenrente van het ministerie. Deze wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De belangrijkste oorzaak van de lagere storting in de voorziening is dat deze rente per 31-12-2018 hoger is dan de rente per 31-12-2017.

Storting in voorziening wachtgelden (nadeel € 509)
In verband met vertrek twee wethouders wordt de voorziening opgehoogd om toekomstige verplichtingen te kunnen opvangen.

Algemene Uitkering (nadeel € 800)

Het nadeel is veroorzaakt door de uitkomsten van de septembercirculaire 2018, de decembercirculaire2018 en aanvullingen op voorgaande jaren.
Vanuit de decembercirculaire 2018 zijn eind 2018 middelen ontvangen (€ 447) waarvan de besteding in 2019 zal plaatsvinden. Het gaat over middelen voor de implementatie richtlijn EED (Europese Richtlijnen Energie-efficiëntie), verduurzaming van basisscholen, pilots woningmarkt (aanpak overlast recreatieparken), informatieplicht energiebesparende maatregelen en schulden en armoede.
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2019.

Administratieve afsluiting boekjaar (voordeel € 1.767)

Bij het afsluiten van een boekjaar vinden administratieve afwikkelingen plaats. Het voordeel bestaat uit o.a. uit de verwerking van een terugontvangt vennootschapsbelasting, vrijvallen van budgetten die niet volledig benut zijn zoals post onvoorzien, prijsontwikkeling,  afwikkelingen btw, overheadkosten,  onderuitputting budget voor kapitaallasten vervangingsinvesteringen, nieuw beleid. Budgettair effect van lagere afschrijvingslasten i.v.m. later uitvoeren van investeringen.

Doorberekende personeelskosten en bijkomende P-kosten (voordeel € 668)
Budgetten voor bijkomende personeelskosten zijn niet volledig benut. Het gaat dan om budgetten van bedrijfsvervoerplan, opleidingskosten, vergoeding salarisadministratie, zwangerschaps- en WAZO-uitkeringen, reis- en verblijfkosten, stelpost loonkostenontwikkeling.

Eenmalige budgetten (voordeel € 609)
Een aantal eenmalige budgetten met als dekking de exploitatie zijn niet of niet volledig benut. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Dit levert een financieel voordeel op bij de jaarrekening 2018. Voorgesteld wordt om éénmalige budgetten indien nodig met saldobestemming over te hevelen naar 2019.

Combinatiefuncties (voordeel € 272)
Combinatiefuncties. Netto voordeel vanwege niet ingevulde vacatures combinatiefuncties.

Afval (nadeel € 416)

Het resultaat van het onderdeel afval in de jaarrekening 2018 is € 416 nadelig. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere lasten van € 750 (N). Anderzijds zijn de ontvangen baten € 763 lager (N). Ook is er een voordeel van € 31 in verband met de overige toe te rekenen kosten van afval (V). Tot slot is er een onttrekking uit de voorziening afval van € 1.066 (V).

Leges omgevingsvergunningen (voordeel € 789)
Door de aantrekkende economie zijn er in 2018 voor 12 miljoen aan bouwpercelen verkocht voor de woningbouw  en voor 14 miljoen aan bedrijventerreinen. De hiermee samenhangende verstrekte omgevingsvergunningen verklaren mede het grote verschil.
Daarnaast zijn er minder werkzaamheden verricht voor inhuur vergunningverlening en optimalisatie software-systeem en minder uren welstandscommissie.

Omgevingsdienst Brabant Noord Oost (voordeel € 220)
Bijdrage aan de ODBN is in aanzienlijk minder uitgevallen. Dit komt omdat er minder uren zijn gemaakt door de ODBN en er een voordelig verschil zit in het feitelijk doorberekende  uurtarief t.o.v. de begroting waar van het gemiddeld uurtarief is uitgegaan.

Invoering Omgevingswet (voordeel € 242)

Voor 2018 was de planning dat we onder andere een start zouden maken met het omgevingsinstrumentarium zoals het opstellen van de omgevingsvisie. Daarvoor werd verwacht en begroot dat gebruik gemaakt zou worden van externe deskundigheid met een daaraan gekoppeld budget. We zijn echter hoofdzakelijk met de eigen organisatie aan de slag gegaan met het invoeren van de Omgevingswet en daarvoor is in 2018 de inzet van het budget voor externe deskundigheid niet nodig geweest.

Sociaal domein (voordeel € 2.972, toevoeging aan reserve sociaal domein (nadeel € 2.972)
Het sociaal domein laat een positief resultaat zien van  € 2.972 (WMO  € 174, Participatie  € 537 en Jeugd € 2.261). Aangezien besloten is om verschillen te verevenen met de hiervoor ingestelde reserve ontstaat er geen voordeel voor de exploitatie. De beleidslijn voor Meierijstad is dat geld voor het sociaal domein ook beschikbaar blijft voor het sociaal domein. Overschotten worden toegevoegd aan de reserves. Dat geldt ook voor eventuele tekorten.

Het overschot wordt voor het grootste deel gerealiseerd vanuit Jeugd en beperkt vanuit Participatie. Bij Participatie is dit het gevolg van een verhoogde rijksuitkering (BUIG).
Het positieve verschil in het eindresultaat bij Jeugd van € 2.261. is merendeels eenmalig en wordt veroorzaakt door meerdere factoren waaronder het nog niet besteden van het transformatiebudget (start in 2019), de ontvangen rijksbijdrage voor de transformatieopgave en een positieve eenmalige correctie naar aanleiding van de meicirculaire.

Vrijval voorziening Rembrandtlaan (voordeel € 2.537)
In het jaarrekeningresultaat 2018 is de vrijval van de voorziening Rembrandtlaan opgenomen voor een bedrag van € 2.,5 miljoen.. Deze voorziening kan op dit moment niet in stand worden gehouden omdat de oorspronkelijke raming van de projectkosten is achterhaald en er beroep is ingesteld met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure. Bij de bestemming van het jaarsaldo zal worden voorgesteld om het nu vrijgevallen bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
 
Grondexploitatie (voordeel € 2.532)
Bij de jaarrekening 2018 zijn de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. Dit heeft wijzigingen tot gevolg ten opzichte van de  resultaten uit de jaarrekening 2017.
In de jaarrekening 2018 is op basis van deze nieuwe berekeningen een tussentijdse winstneming van
€ 2,2 miljoen verwerkt.

De resultaten van verwachte verliesgevende grondexploitaties zijn ook gewijzigd. Na actualisatie is de omvang van de verplichte verliesvoorziening voor verliesgevende complexen opnieuw bepaald. Door de bijstelling van een aantal grondexploitaties is de verwachting dat de verliezen minder groot zullen zijn. Hierdoor kan de verliesvoorziening voor een bedrag van € 0,3 miljoen vrijvallen..

Investeringen en eenmalige budgetten

Investeringen
Bij het samenstellen van de jaarstukken vindt administratieve afsluiting van kredieten plaats, waarvan de activiteiten afgerond zijn. Voor de kredieten waarvan de activiteiten nog niet zijn afgerond stellen we voor deze over te hevelen naar het volgende jaar.

Per 31-12-2018 kunnen diverse kredieten afgesloten worden. Deze zijn opgenomen in de bijlage "Af te sluiten kredieten per 31 december 2018". Op deze kredieten is in totaal € 1,4 miljoen minder uitgegeven. Deze lagere uitgaven leiden tot lagere incidentele onttrekkingen uit reserves (€ 229.000) c.q. voorzieningen (€ 552.000) en tot structureel lagere kapitaallasten. (€ 62.000).

De kredieten die nog niet afgerond zijn hebben we opgenomen in de bijlagen "Kredieten die overgaan naar 2019" en "Kredieten voor vervanging die overgaan naar 2019".
We stellen voor de restant krediethoogte van deze kredieten over te hevelen naar 2019 voor een bedrag van afgerond € 31,8 miljoen.

Eenmalige budgetten
Bij het samenstellen van de jaarstukken sluiten we ook eenmalige budgetten administratief af, waarvan de activiteiten zijn afgerond. Wij stellen ook voor eenmalige budgetten over te hevelen naar 2019. Hierdoor is het mogelijk de projecten c.q. activiteiten in 2019 uit te voeren, waarvoor in 2018 middelen beschikbaar zijn gesteld. De eenmalige budgetten opgenomen in de Mijlpalen van Meierijstad voor 2017 en 2018 zijn samengevoegd tot één budget. De eenmalige budgetten zijn opgenomen in de bijlage "Eenmalige budgetten".

De eenmalige budgetten die we afsluiten per 31-12-2018 hebben lagere uitgaven gehad dan geraamd nl. € 2,1 miljoen. . Hiervan valt € 1,6 miljoen vrij ten gunste van de algemene risico reserve en € 0,5 miljoen ten gunste van de tijdelijke bestemmingsreserve wegen..

We stellen voor de restant budgethoogte van deze budgetten over te hevelen eenmalige naar 2019 voor een bedrag van afgerond € 3,0 miljoen. Hiervan heeft €2,4 een dekking uit reserves. Voor € 0,6 miljoen stellen wij dit over te hevelen met de resultaatbestemming.

Resultaatbestemming

De jaarrekening 2018 sluit met een positief rekeningresultaat van afgerond € 9,1 miljoen. De bestemming van dit rekeningresultaat vindt plaats als de jaarrekening is vastgesteld.

We stellen voor het positieve saldo over 2018 van € 9,1 miljoen als volgt te bestemmen:

  1. Incidentele budgetten zoals opgenomen in de bijlage "Eenmalige budgetten" voor een bedrag van € 609.000.
  2. Storting in de bestemmingsreserve Rembrandtlaan € 2.537.000
  3. Ontvangen algemene uitkering.€ 447.000
  4. Proceskosten Noordkade. € 350.000
  5. Overheveling middelen P-budget t.b.v. generatiepact € 140.000.
  6. Opvangen onderuitputting accres 2018 algemene uitkering € 385.000.
  7. Het restant ad € 4.661.000 toe te voegen aan de algemene risicoreserve
  8. Een bedrag van € 1.321.000 uit de reserve sociaal domein te bestemmen voor de transformatieopgave.

Samenvattend

 

(bedragen x € 1.000)

Resultaatbestemming

Rekeningresultaat

9.129

Voorstellen tot bestemming

Overheveling eenmalige budgetten

609

Bestemmingsreserve Rembrandtlaan

2537

Ontvangen middelen algemene uitkering waarvan besteding in 2019 (decembercirculaire 2018)

447

Proceskosten Noordkade

350

Overheveling middelen P-budget generatiepact

140

Onderuitputting accres algemene uitkering 2018

385

Toevoeging aan algemene risicoreserve

4.915

Transformatie opgave 2017/2018 (niet uitgegeven in 2018). In 2018 toevoegen aan reserve en in 2019 onttrekken en toevoegen aan budget 

1.321

Dekking reserve sociaal domein

-1.321

Totaal

9.129

Toelichting

In bovenstaande tabel zijn drie resultaatbestemmingen opgenomen die nog niet eerder zijn toegelicht.

Proceskosten Noordkade
Diverse deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Noordkade – Zuidkade (Oude Haven) worden in 2019 afgerond. Er resteren nog enkele opgaven voor het op de Noordkade gevestigde Cultuurcluster. Daarnaast worden er plannen voorbereid voor de intensivering van functies op de Noordkade en kan een vervolgstap worden gezet in de doorontwikkeling van het gebied Oude Haven. Ten behoeve van de afronding van deelprojecten wordt voorgesteld € 350.000 te bestemmen voor het krediet 'Proceskosten Noordkade".

Transformatie opgave Sociaal Domein
Het aanbesteden van de transformatieopgaven was moeilijker dan verwacht en heeft ook meer tijd gevergd dan verwacht. Hierdoor was uitvoering in 2018 niet haalbaar streven is nu om in 2019 uitvoering te geven aan de transformatieopgaven.

Onderuitputting accres algemene uitkering 2018
Op basis van mededelingen in de decembercirculaire 2018 wordt een onder uitputting verwacht op de Rijksbegroting zonder dat deze concreet vertaald is in de cijfers van het ministerie. Vanwege de koppeling heeft dit een direct effect op het gemeentefonds. Gemeenten moeten zich voorbereiden op een flinke tegenvaller van het accres 2018. Voor het opvangen van het nadeel 2018 wordt voorgesteld hiervoor incidenteel € 385.000 te bestemmen..

ga terug