Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

Duurzaamheid is een leidend thema in de Mijlpalen van Meierijstad en één van de toetsstenen van alle beleid. Duurzaamheid heeft betrekking op mens, milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen en zuinig omgaan met energie en financiële middelen; van energiebesparing en -opwekking tot afvalverwerking, van werkgelegenheid stimuleren tot het bieden van gelijke kansen voor alle inwoners.
We hebben als gemeente onze verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en schone samenleving genomen. Hier en nu in Meierijstad en voor de generaties na ons. We handelen vanuit de gedachte ‘think global, act local’. We hebben als gemeente Meierijstad een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en hebben dit actief uitgedragen. Een duurzame samenleving bereiken we in samenwerking met externe partijen.
De rol die de gemeente heeft vervuld om de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie waar te maken, verschilt per onderwerp of project. Bijvoorbeeld de rol van verbinder, partner, toezichthouder, facilitator (in geld, tijd, kennis).

Activiteiten

In de loop van 2018 hebben we diverse projecten ten aanzien van energie en klimaatadaptatie verder gebracht samen met belanghebbende bedrijven en particulieren.  Daarnaast hebben we samen met een brede groep stakeholders verkend welke onderwerpen onder het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Meierijstad vallen en welke rol ieder daarbij op zich zou nemen.. Dit is vertaald naar 3 concrete thema's.

  • energie (o.a. aardgasloze en energie neutrale samenleving) en maatschappelijk ondernemen,
  • schoon en circulair (geen (voedsel)verspilling),  
  • klimaatbestendig (klimaatadaptatie, verdroging en hittestress) en bio-divers aan de orde.

In november 2018 heeft de raad de visie op duurzaamheid en het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarbij een eerste doorkijk naar de komende jaren is gemaakt

ga terug