Jaarstukken 2018

Kredieten die overgaan naar 2019

Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden..
Deze kredieten zijn onder te verdelen naar:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de berekening van de tarieven rioolrechten.

Overige kredieten
De uitgaven op de overige kredieten worden niet geactiveerd en leiden dus niet tot kapitaallasten. Het zijn dan uitgaven gedekt door bijvoorbeeld subsidies of voorzieningen.

We stellen voor onderstaande kredieten over te hevelen naar 2019. De investeringen hebben een restant krediethoogte van afgerond € 16,0 miljoen, voor investeringen in riolering is dit afgerond € 13,3 miljoen en voor overige kredieten € 1,5 miljoen.

Investeringen

Besluit *)

Totaal krediet

Netto-
uitgaven
t/m 2017

Netto-
uitgaven
2018

Restant per
1-1-2019

Toelichting

Bestuur en Organisatie

ICT Meierijstad: Telefonie

2016

75

19

9

47

Dit krediet is nog nodig voor de projectkosten van KPN.

Verkeer Vervoer en Waterstaat

Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg

2016

471

615

-140

-4

In 2019 passeren nog 2 aktes voor de aankoop van gronden. De aankoopbedragen zijn in 2015 uitbetaald aan grondeigenaren

Aanleg carpoolplaats Noordelijke Randweg

2016

146

-72

197

21

Naast afrondende uitvoeringswerkzaamheden moet ook declaratie subsidie nog worden afgewikkeld met daarmee gepaard gaande uitgaven.

Andere verkeersoplossingen ZOE (incl. Molenpark)

2016

3.208

0

130

3.078

Gemertsedijk/ Heuvelberg is uitgevoerd in 2018.Dit project wordt verder  in 2019 gerealiseerd. 

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

2017

900

-231

401

730

Restantkrediet inzetbaar voor klimaatadaptieve en mitigerende maatregelen (riolering/water/vergroenen) in en rond het centrum van Veghel. Te denken valt aan de Blauwe Kei, vergroenen Stadhuisplein, afkoppelen gemeentehuis.

Vervanging bruggen Erp en Keldonk

2016

638

523

57

58

Er staat nog steeds één betaling open, wij moeten nog grond aankopen en over het bedrag en de overige zaken in de overeenkomst zijn we het eens maar om (ons) niet goed bekende redenen heeft de wederpartij dit nog niet afgerond en kunnen we dus nog niet naar de notaris.

Vervanging bruggen Gazellepad +Veerstraat

2017

460

11

60

389

De brug in de Bosscheweg is in 2018 gerepareerd, omdat deze brug waarschijnlijk gedurende de werkzaamheden aan de N279 moet worden vervangen De Gazellebrug wordt vervangen ikv de snelfietsroute.

Reconstructie Hoogstraat

2016

196

11

190

-5

Project wordt in 2019 afgesloten. Restant krediet wordt dan overgeheveld naar fcl. 24000

Aanpassing kruising Structuurweg-Wijbosscheweg

2016

2.028

1.997

14

17

De fietsenstalling moet nog worden aangepast.

Herinrichting H.Bolsiuslaan,Schaepmanl+Elsen

2017

1.310

267

365

678

Uitvoering in 2018 is afgerond. In 2019 vinden nog enige onderhoudswerkzaamheden plaats.

Fietspaden Populierenlaan te Veghel

2018-3

500

265

-142

377

Voorbereidingen zijn in 2018 uitgevoerd. In 2019 vindt uitvoering plaats.

Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018 (voorbereiding)

2018

100

0

2

98

Voorbereiding vindt plaats in 2019.

Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer

2018

150

0

25

125

Werkzaamheden zijn nog niet gereed.

Snelfietsroute Veghel-Uden 2017

2018-3

8.081

5.400

22

2.659

De Snelfietsroute heeft een doorlooptijd van nog zeker 3 jaar, dus t/m 2021. Dit omdat er diverse langlopende zaken bijzitten waaronder ruimtelijke procedure, grondaankoop e.d.

Passantenhaven kades verbeteren

2016

350

83

1

266

IN uitvoering. Werkzaamheden lopen door in 2019

Hoogwaardig openbaar vervoer

2016

1.580

1.376

24

180

Project wordt in 2019 afgesloten. Restant krediet wordt dan bij 1e BERAP 2019 overgeheveld naar fcl. 20080 ( zie zaaknummer 1948132591)

Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes

2017-10

100

0

1

99

De dienstregeling in 2019 heeft naar verwachting grote impact op bestaande haltes. De HOV-haltes trekken reizigers aan. De gevolgen hiervan zijn medio februari 2019 inzichtelijk. Voorgesteld wordt om derhalve dit bedrag door te schuiven.

Aanleg HOV-halte Sint Oedenrode

2016

277

0

373

-96

Naast afrondende uitvoeringswerkzaamheden moet ook declaratie subsidie nog worden afgewikkeld met daarmee gepaard gaande uitgaven en inkomsten..

Parkeervoorziening vrachtwagens

2018

175

0

6

169

Project moet nog gestart worden. 

Onderwijs

Nieuwbouw basisschool Antonius.v.Padua, Nijnsel

2018-3

4.331

13

112

4.206

Voorbereidingen zijn gestart. Loopt door in 2019

Inrichting terrein basisschool Nijnsel

2016

175

0

0

175

Voorbereidingen zijn gestart. Loopt door in 2019

Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus (voorbereiding)

2018-3

134

0

0

134

Uitvoering loopt

Renovatie basisschool de Uilenbrink

2018-3

249

0

1

248

Uitvoering loopt

Uitbreiding basisschool de Uilenbrink

2018-3

171

0

0

171

Uitvoering loopt

Sport, cultuur en recreatie

Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad

2016

50

17

16

18

Onderzoek loopt nog

Huisvesting/materialen turnvereniging Educa

2016

159

0

0

159

Krediet dient gehandhaafd te blijven om dat er nog geen oplossing is voor de huisvesting.

Kassasysteem/toegangscontrole binnensport

2017

150

0

72

78

Met de uitvoering is gestart. Traject is vertraagd agv problemen met softwareleverancier. Een deel is in rekening gebracht; het restant volgt in 2019

Renovatie zwembad de Neul: voorbereiding

2018-1

100

0

51

49

Plan on hold ivm onderzoek gemeente breed. 

Verduurzaming sporthal de Dioscuren

2018-3

270

0

255

15

Werkzaamheden nagenoeg gereed. Er volgen nog wat facturen in periode maart tot juni 2019 i.v.m. onderhoudstermijn en nazorg die niet correct is gebleken.

Aanpassingen sportpark de Neul

2018-4

2.000

0

1.931

69

Afrekening nog te maken in 2019

Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade

2017

2.810

1.389

611

810

Activiteiten nog niet afgerond. 

Realisatie inventaris theater Noordkade

2017

618

0

618

0

Activiteiten nog niet afgerond. 

Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum

2017

2.807

350

2.448

9

Afronding restpunten in 2019.

Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel

2016

145

0

60

85

Is voorbereidingskrediet voor Wenkend perspectief dat in begroting 2019 is gevoteerd. 

Aanpassing Julianapark tbv evenementen

2017

182

82

30

70

Nieuwbouw is in 2018 gestart. Oplevering vindt plaats in 2019.

Investeringen Ruimte voor de Aa

2016

365

0

0

365

Project wordt in 2019 afgesloten. Restant krediet wordt dan bij 1e BERAP 2019 overgeheveld naar fcl. 20080 ( zie zaaknummer 1948132591)

Wijkverbetering Busselbunders

2016

240

164

6

69

Spreeuwendonk is klaar. Concept inrichtingsplan voor de Sterndonk is intern gereed.

Ontwikkelen/onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk

2018

60

0

20

40

Krediet overhevelen. Wordt gebruikt om fietsroutenetwerken aan elkaar te koppelen.

Natuurontwikkeling Eerdse Bergen

2016

105

73

31

1

Werk is uitgevoerd. Subsidie moet nog worden aangevraagd.

Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel

2018-7

162

0

4

158

Voorbereiding heeft in 2018 plaats gevonden. Uitvoering in 2019/2020.

Aankoop grond natuurontwikkeling t Hurkske

2018-10

1.265

524

907

-165

Met name subsidies moeten nog verrekend worden

VHROSV

Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017

2017

200

0

45

155

Project zit nog in definitiefase en loopt door naar 2019

Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling

2017

163

223

-57

-3

Project loopt door. Subsidies worden in 2019 afgewikkeld

Versterken Centra Veghel en Schijndel

2017

293

0

130

163

De uitwerking loopt de komende jaren nog door.

*) Alleen jaartal = begrotingsbehandeling van dat jaar. Jaar 2016 = investeringen uit de voormalige gemeenten Veghel, Schijdel en St.Oedenrode. Afzonderlijke raadsbesluiten =Jaar-maand b.v. 2018-10 betekent raadsbesluit van oktober 2018.

Investeringen in riolering (VGRP++)

Besluit *)

Totaal
krediet

Uitgaven
t/m 2017

Netto-
uitgaven
2018

Restant
per
1-1-2019

Toelichting

Groot onderhoud rioleringen 2016

2016

293

66

9

218

Afgelopen jaren zijn nog niet alle maatregelen uitgevoerd. In 2018 is de riolering in de Mater Lemmenstraat in Sint-Oedenrode vervangen. Daarnaast is het inkoopproces van reparatie van een aantal specifieke locaties vrijvervalriolering, onderhoud aan elektromechanische rioleringsonderdelen en aanbrengen/vervangen van terugsslagkleppen en schuiven bij specifieke rioleringsonderdelen gestart. Ook is het overleg met waterschap De Dommel gestart om het lozingspunt van het drainagegemaal Kienhoef aan de Beatrixstraat aan te passen (relatie Streekpark Kienehoef). Dat zal tot een uitvoering in 2019 leiden.

Groot onderhoud rioleringen 2017

2017

403

1

1

401

Zie de toelichting hierboven.

Verv. riolering Koolenkampen fase 1+2 OPR 2016

2016

1.405

259

1.092

54

Project loopt door in 2019. Wordt in 2019 financieel en technisch afgerond.

Uitv. Schaepmanlaan/PvdElzenstraat

2016

754

0

365

389

Uitvoering in 2018 is afgerond. Er worden in 2019 nog enige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Aanp.riool/maaiveld ter voorkoming wateroverlast

2016

25

4

1

20

Maatregelen gereed. Opdracht en uitvoering 1e kwartaal 2019.

Maatregelen De Dubbelen 1+2 nav Herberekening

2017

110

0

9

101

Herijking van de maatregelen in de Dubbelen is bezig. De uitkomsten hiervan worden in het 1e kwartaal 2019 verwacht. Overhevelen naar 2019.

Verv.riolering+afkoppelen verharding weg door Erp

2017

2.700

11

2

2.687

Uitvoering vindt plaats in 2019.

Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan

2017

300

0

1

299

Uitgesteld in verband met bezwaren belanghebbenden.

Maatregelen riolering Erp-Oost

2017

200

5

1

194

Uitvoering in 2019.

Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt

2017

60

0

0

60

Uitvoering staat gepland in 1e kwartaal 2019.

Hemelwaterverbeteing Kienehoef

2017

534

1

86

447

De voorbereidingen voor het maken van een ontwerp lopen volop. Naar verwachting leidt dit tot een oplevering omstreeks februari 2019. Eind 2019 vindt in de kader van de uitvoeringswerkzaamheden de uitgaven plaats. Gecombineerd met de volgende fase hiervoor. Zie FCL 71088.

Hemelwaterverwerking Dommelrode

2017

2.200

500

-277

1.977

In 2018 hebben we bereikt dat we voor het onderdeel zuidelijk zoetwatersysteem de toegezegde subsidie van € 500.000 hebben weten te behouden. In de laatste kwartaal van 2018 zijn we gestart met het opstellen van een definitief ontwerp voor dit plan. In 2019 zullen de werkzaamheden worden vervolgd en worden gecombineerd met een afkoppelplan voor de wijk Dommelrode. Naar verwachting vinden de grootste uitgaven, met de start van de uitvoering in 2020 plaats

Maatregelen afwatering Capellevelt

2017

100

0

57

43

Project loopt door in 2019

Aanpassing vrijverval riolering 2017

2017

2.551

0

7

2.544

In totaal dient een bedrag van € 963.889 overgeheveld te worden naar 2019. Het overige deel kan worden afgesloten. Het restant dient te worden ingezet voor uitvoering maatregelen Wijbosscheweg en rioolwerkzaamheden Bloemenwijk Veghel

Rioolgemalen elektro-mechanisch 2017

2017

515

0

87

428

Uitvoering loopt door tot en met juni 2019.

Drukriolering elektro-mechanisch 2017

2017

285

0

1

284

De preventieve ronde is uitgevoerd. In 2019 wordt het renovatiebestek opgesteld en zo snel mogelijk uitgevoerd.

Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018

2018

534

1

0

533

Zie toelichting bij FCL 71080.

Aanpassing vrijverval riolering 2018

2018

1.787

0

5

1.782

Voor 2018 waren diverse vervanging- en reparatiemaatregelen gepland in Schijndel. Er stonden werkzaamheden gepland in de wijk Hoevenbraak, maar vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van de nutspartijen (grootschalige vervanging gas en water) en grootschalige werkzaamheden ten aanzien van de woningbouwvereniging, is gekozen voor een opvolgende planning waarbij het riool als laatste vervangen wordt.
Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor water, klimaat- en rioolmaatregelen.
Tenslotte is een deel bestemd voor water- en rioolmaatregelen in de wijk Dommelrode en voor de zuidelijke zoetwatervoorzieningen.

Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018

2018

437

0

12

425

Uitvoering loopt door tot en met juni 2019.

Drukriolering elektro-mechanisch 2018

2018

27

0

1

26

De preventieve ronde is uitgevoerd. In 2019 wordt het renovatiebestek opgesteld en zo snel mogelijk uitgevoerd.

Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal

VGRP 2018 2018-13

100

0

3

97

Uitvoering van de “maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal” is gekoppeld aan “(recreatieve) doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50” zoals opgenomen in investeringen en bestedingen 2019. Betreffend project is pas met de vaststelling van de begroting 2019 op te pakken. De voor beide projecten uit voeren maatregelen liggen qua inhou maar ook qua locatie in elkaars verlengde.

BRP maatregelen Schijndel 2018

2018

25

0

2

23

In 2018 zijn overleggen geweest met bewoners over wateroverlast lokaties in Schijndel. Dit project is onderdeel van 71.065. Dit betreft fase 2 waarbij een grootschaligere hydraulische doorrekening gemaakt wordt. Door de latere uitvoering van fase 1 wordt fase 2 ook in 2019 uitgevoerd.

Randvoorziening elektro-mechanisch 2018

2018

110

0

2

108

Uitvoering loopt door tot en met juni 2019.

Communiceren + maatregelen foutieve hemelwateraansluiting

VGRP 2018 2018-13

20

0

0

20

Vanwege gebrek aan capaciteit nog niet uitgevoerd.

Controle ontbrekende b.o.b.'s in beheerbestand

VGRP 2018 2018-13

25

0

0

25

Vanwege gebrek aan capaciteit nog niet uitgevoerd.

Ruimte voor de Aa

VGRP 2018 2018-13

20

0

2

18

Overleggen hebben geplaatst gevonden. Onduidelijkheid over mogelijke aankopen van gronden. 

Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)

VGRP 2018 2018-13

75

0

1

74

Er ligt een gezamenlijk plan van de As50+ gemeenten. Moet nog concreet gemaakt worden voor Meierijstad. 

Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad

VGRP 2018 2018-13

30

0

3

27

Afstemming met de regio over meetnet vindt nog plaats.

Opstellen beheerplan rioleringsvoorzieningen

VGRP 2018 2018-13

30

0

5

25

Vanwege gebrek aan capaciteit nog niet uitgevoerd.

15.655

848

1.478

13.329

Overige kredieten

Besluit *)

Totaal
krediet

Uitgaven
t/m 2017

Netto-
uitgaven
2018

Restant
per
1-1-2019

Toelichting

Eenmalige uittredingskosten BSOB

2016

1.680

1.363

204

113

Het voorstel is nu om dit restkrediet bij de jaarrekening 2018 te behouden en dit te bestemmen – in logische navolging van de eerdere besluitvorming herijking keten belastingen, WOZ, BAG en functioneel beheer – voor een verdere doorontwikkeling in de keten met daarbij een sterke nadruk op het optimaliseren van gebruik van de Gouw IT (keten)applicaties (BAG-WOZ-Heffen & Innen), het verbeteren van de werking van de koppelingen met gelieerde applicaties (zoals Squit en Key2Fininaciën) en tenslotte voor het opheffen van mogelijke knelpunten binnen de keten.

WOZ-waardering op basis van gebruiksoppervlakte

2018-10

120

0

0

120

Het voorstel is nu om dit restkrediet bij de jaarrekening 2018 te behouden en dit te bestemmen – in logische navolging van de eerdere besluitvorming herijking keten belastingen, WOZ, BAG en functioneel beheer – voor een verdere doorontwikkeling in de keten met daarbij een sterke nadruk op het optimaliseren van gebruik van de Gouw IT (keten)applicaties (BAG-WOZ-Heffen & Innen), het verbeteren van de werking van de koppelingen met gelieerde applicaties (zoals Squit en Key2Fininaciën) en tenslotte voor het opheffen van mogelijke knelpunten binnen de keten.

Uitwerking beleidsplan GEO informatie

2016

172

125

6

41

Restant dient ondermeer voor mutatiesignalering BGT, BAG en WOZ in 2019.

Distributie en meldingenvoorz basisregistratie

2016

116

80

2

34

Restant dient ondermeer voor mutatiesignalering BGT, BAG en WOZ in 2019.

Migratie Sociaal domein

2016

354

-51

312

93

Het werk is nog niet af wat in de opdracht stond. Dat heeft te maken met dat de organisatie niet genoeg tijd prioriteerde om mee te lopen in het project. En dat ook ict technische oorzaken vertraging veroorzaken. (bv bij de implementatie van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

Verkenning gemeentelijk Vastgoed

2017

50

0

9

41

Uitvoering loopt

Opname en invoering t.b.v. MJOP

2017

35

0

0

35

Conditiemeting installaties staat in 2019 gepland (opgenomen in bestek WTB installaties). Start 2019. Was mede afhankelijk van vaststelling DMJOP (raad dec. 2018).

Actualiseren MJOP

2017

150

6

98

46

Mutaties MJOP ook in 2019. Was mede afhankelijk van vaststelling DMJOP (raad dec. 2018).

Proceskosten Noordkade

2017

481

516

169

-204

Diverse deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Noordkade – Zuidkade (Oude Haven) worden in 2019 afgerond. Gevraagd is hiervoor middelen te bestemmen bij de jaarrekening 2018 - zie onderdeel Samenvatting onder Algemeen.

Deelname Horizon2020 project ACTTiVAte

2017

116

116

-32

33

Het ACCTiVAe-project heeft betrekking op het realiseren van innovatie- en technologietransfer tussen het midden- en kleinbedrijf in Europa. Dekking geschiedt geheel via een Europese subsidie en uitvoering in Meierijstad vindt plaats door Agrifood Capital. De kosten in 2018 hebben overwegend betrekking op, namens de gemeente Meierijstad, gedetacheerd personeel. 

Aanleg MIXX velden

2016

100

0

0

100

Nog onduidelijkheid waar Mixxveld moet komen

Transitiekosten Jeugdzorg

2016

255

232

13

10

Uitvoering loopt nog. Budget mogelijk nodig voor afkoop investeringslasten pand CJG Odendael.

Gevelisolatie 70+woningen

2016

31

31

-58

58

Verplichting om te besteden i.v.m. ontvangen subsidies

Revolverende reserve duurzame energie

2016

105

56

2

47

Verplichting om te besteden i.v.m. ontvangen subsidies

Herontwikkeling vm ziekenhuisterrein Bernhoven

2016

19

19

-332

332

Project loopt door in 2019

Versterking Aa-dal

2016

332

332

-235

235

De robuuste groenblauwe structuren worden programmatisch aangepakt. De ambitie voor dit programma is het leggen van slimme verbindingen en het maken van heldere keuzes voor de robuuste groenblauwe structuren. Regie wordt gevoerd op de gezamenlijke koers. Aansluitend zal in 2019 een voorstel voor een nadere verdeling van het uitvoeringskrediet worden voorgelegd aan de raad.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem

2016

238

238

-139

139

Verplichting om te besteden i.v.m. ontvangen provinciale subsidies

Gereserv.gelden tijd.stim.reg.woningbouwprojecten

2016

2.419

2.419

-243

243

Zijn gelden die specifiek voor Wonen bestemd moeten blijven vanuit provinciale subsidieregelen.

Invoering Omgevingswet

2016

31

5

7

19

Dit bedrag wordt ingezet voor de invoering van de Omgevingswet. De uitwerking loopt de komende jaren door. 

6.804

5.486

-217

1.535

ga terug