Jaarstukken 2018

Exploitatie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

 

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

7.517

9.372

11.884

11.006

878

Baten

1.191

673

749

1.008

259

Toevoeging reserves

12.200

144

1.865

1.865

0

Onttrekking reserves

7.531

346

4.569

3.676

-893

Resultaat programma

10.995

8.497

8.431

8.187

244

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Bij het taakveld verkeer en vervoer zijn hogere lasten gerealiseerd voor onderhoud zandwegen, bermen en bermsloten in verband met achterstallig onderhoud en exterene inhuur i.p.v. eigen dienst. Daarnaast is door het aanblijven en duur van winters weer meer zout ingekocht en meer inhuur c.q. onderhoud materieel. 

-126

N

De legesopbrengsten kabels en leidingen zijn hoger dan begroot.

72

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

937

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

254

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-717

N

Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsreserve kapitaallasten

-176

N

V = Voordeel, N = Nadeel