Jaarstukken 2018

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Leefbaarheid is een centraal thema in de Mijlpalen van Meierijstad. Meierijstad biedt per kern voorzieningen op maat, afhankelijk van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk. Bij leefbaarheid gaat het om de beleving van de woonomgeving, de sociale woonomgeving en veiligheid, criminaliteit en overlast. De veranderopgave is erop gericht om per kern invulling te geven aan het begrip leefbaarheid en de verschillende aspecten binnen leefbaarheid integraal op te pakken. Dit doen we samen met burgers, instellingen en ondernemers om te komen tot een gemeente waarin inwoners kunnen wonen, werken en leven in een prettige en veilige omgeving.

Activiteiten

In 2018 is gestart  met een oriëntatie op het ontwikkelen van een gecombineerde leefbaarheid- en veiligheidsmonitor voor de gemeente Meierijstad. Besloten is om de monitor te laten ontwikkelen en uit te laten voeren door een extern bureau. Hierop is een aanbestedingstraject doorlopen. De gunning vindt januari 2019 plaats. Ontwikkeling, uitvoering en gesprekken over de uitkomsten vinden in 2019 plaats met verschillende stakeholders.

ga terug