Jaarstukken 2018

Exploitatie

VHROSV

VHROSV

 

(bedragen x € 1.000)

Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

22.833

32.357

34.756

21.705

13.051

Baten

25.208

31.426

32.914

23.269

-9.645

Toevoeging reserves

427

16.780

16.780

0

Onttrekking reserves

849

255

996

561

-435

Resultaat programma

-2.797

676

17.626

14.655

2.971

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Door de aantrekkende economie zijn er in 2018 voor 12 miljoen aan bouwpercelen verkocht voor de woningbouw  en voor 14 miljoen aan bedrijventerreinen. De hiermee samenhangende verstrekte omgevingsvergunningen verklaren mede het grote verschil.
Ook zijn er minder werkzaamheden verricht voor inhuur vergunningverlening en optimalisatie software-systeem en minder uren welstandscommissie.

789

V

Voor het invoeren van de omgevingswet was het in 2018 de planning dat we onder andere een start zouden maken met het omgevingsinstrumentarium zoals het opstellen van de omgevingsvisie. Daarvoor werd verwacht en begroot dat gebruik gemaakt zou worden van externe deskundigheid met een daaraan gekoppeld budget. We zijn echter hoofdzakelijk met de eigen organisatie aan de slag gegaan met het invoeren van de Omgevingswet en daarvoor is in 2018 de inzet van het budget voor externe deskundigheid niet nodig geweest.

136

V

Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie.  De totale winstnemingen en aanpassing voor exploitaties niet bedrijventerreinen is ruim € 2 miljoen.

2.084

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

485

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

-88

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-435

N

V = Voordeel, N = Nadeel