Jaarstukken 2018

Veranderopgave omgevingswet

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treed per 1-1-2021 in werking. Met de Omgevingswet wil het Rijk verbeteringen in de fysieke leefomgeving bereiken, die maatschappelijk gewenst zijn, maar nu nog moeilijk te realiseren zijn vanwege diverse wetten en regels. De Omgevingswet betekent een decentralisatie in het fysieke domein en vraagt een andere manier van denken en werken door de gemeentelijke organisatie en de samenleving. De veranderopgave is de integrale benadering van de leefomgeving, minder regels, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en benadering vanuit de maatschappelijke gebiedsopgaven en vanuit de initiatiefnemer.

Activiteiten

Het jaar 2018 werd er door een zestal projectgroepen de interne voorbereiding van "anders werken", "het beleidsinstrumentarium" (omgevingsvisie en omgevingsplan), en informatievoorziening opgepakt.
Daarnaast werd in een tweetal pilots ervaring opgedaan met de omgevingsdialoog en met burgerparticipatie. De leerervaringen worden gedeeld in het traject van participeren en leren

ga terug