Jaarstukken 2018

Exploitatie

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Het jaarrekeningresultaat is de optelsom van de resultaten op de diverse programma's en bestaat uit zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de tussentijds aangepaste begroting. De grootste afwijkingen in 2018 ten opzichte van de begroting zijn per programma weergegeven.

ga terug