Jaarstukken 2018

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000,-

Begroting

Rekening

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0

Bestuur en Ondersteuning

67.747

178.842

75.391

176.219

0.1

Bestuur

4.495

3

4.141

490

0.10

Mutaties reserves

32.767

44798

35.891

38779

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

9.129

0

0.2

Burgerzaken

1.970

1407

1.931

1530

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.632

1255

1.928

1823

0.4

Overhead

22.477

774

20.380

1100

0.5

Treasury

574

819

606

837

0.61

OZB woningen

1.041

10126

837

10240

0.62

OZB-niet woningen

456

7412

489

7146

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0.64

Belastingen Overig

155

442

339

514

0.7

Algemene uitkering

8

111607

0

110888

0.8

Overige baten en lasten

2.172

199

467

2872

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

-747

0

1

Veiligheid

4.809

61

4.779

203

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.977

9

3.877

69

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

832

52

902

134

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.885

749

11.006

1.009

2.1

Verkeer en vervoer

11.572

509

10.742

785

2.2

Parkeren

157

41

119

34

2.3

Recreatieve Havens

10

6

6

4

2.4

Economische Haven en waterwegen

121

193

122

186

2.5

Openbaar Vervoer

25

0

17

0

3

Economie

23.401

21.491

16.750

15.917

3.1

Economische ontwikkeling

1.329

25

763

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

21.099

21099

15.093

15541

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

665

52

601

45

3.4

Economische promotie

308

315

293

331

4

Onderwijs

8.839

1.380

8.224

1.469

4.1

Openbaar basisonderwijs

40

0

31

0

4.2

Onderwijs huisvesting

5.194

314

5.068

412

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.605

1066

3.125

1057

5

Sport, cultuur en recreatie

22.198

3.750

20.952

3.541

5.1

Sportbeleid en activering

1.333

0

1.234

0

5.2

Sport accommodaties

6.192

2775

5.691

2687

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

4.979

379

4.723

383

5.4

Musea

594

38

575

43

5.5

Cultureel erfgoed

298

1

164

0

5.6

Media

1.820

177

1.728

158

5.7

Openbaar groen en recreatie

6.982

380

6.837

270

6

Sociaal Domein

81.268

18.212

79.774

19.527

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.012

1956

7.294

1831

6.2

Wijkteams

4.383

0

4.279

9

6.3

Inkomensregelingen

17.411

14782

16.473

14338

6.4

Begeleide participatie

15.234

0

15.234

137

6.5

Arbeidsparticipatie

1.653

4

2.419

414

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.377

0

2.504

2

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

12.370

770

12.442

668

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.130

700

18.385

2128

6.81

Geescaleerde zorg 18+

698

0

744

0

7

Volksgezondheid en milieu

20.012

17.512

19.241

16.669

7.1

Volksgezondheid

2.665

29

2.521

52

7.2

Riolering

6.586

8687

5.912

7827

7.3

Afval

6.429

8371

7.179

8675

7.4

Milieubeheer

4.290

300

3.587

2

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

42

125

42

113

8

VHROSV

34.756

32.915

21.706

23.269

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.124

304

1.929

245

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

29.813

29813

17.412

19496

8.3

Wonen en Bouwen

2.819

2798

2.365

3528

TOTAAL

274.915

274.912

257.823

257.823

ga terug