Jaarstukken 2018

Exploitatie

Informatie in het kader van de WNT

Informatie in het kader van de WNT

 

(bedragen x € 1)

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

123.199

88.813

Beloningen betaalbaar op termijn

18.287

15.397

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. 

N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. 

N.v.t. 

Gegevens 2017

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

121.347

86.411

Beloningen betaalbaar op termijn

16.952

12.513

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

138.299

98.923