Jaarstukken 2018

Exploitatie

Veiligheid

Veiligheid

 

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

5.015

4.836

4.809

4.779

30

Baten

666

282

61

203

142

Toevoeging reserves

58

12

12

0

Onttrekking reserves

32

12

16

4

Resultaat programma

4.375

4.554

4.748

4.572

176

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Bij crisisbeheersing en brandweer zijn er lagere lasten i.v.m. de afrekening 2017 van het GHOR en een lagere bijdrage aan Meldkamer Oost Brabant 

85

V

Binnen het taakveld openbare orde en veiligheid zijn hogere baten omdat van andere gemeenten een vergoeding is ontvangen voor de projectleider Ondermijning.

63

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

24

N

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Afschrijvingslasten met als dekking reserve kapitaallasten

4

V

V = Voordeel, N = Nadeel