Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen

Beleid

De visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s maakt onderdeel uit van de nota grondbeleid. Deze nota is op 20 september 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota is het faciliterende beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd omgezet naar een situationeel grondbeleid. Per ruimtelijke ontwikkeling wordt gekeken welke vorm van grondbeleid het meest geschikt is, actief grondbeleid, faciliterend of een mengvorm. Daarnaast fungeert de nota grondbeleid als paraplunota voor de andere beleidsonderwerpen die tot het vakgebied van grondzaken behoren. Dit zijn onder andere de manier van gronduitgifte, grondprijzen, pacht en groen- en reststroken.

Ontwikkelingen

Aanvullend op de nota grondbeleid is in 2018 de nota grondzaken vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In deze nota wordt meer specifiek de manier van gronduitgifte voor woningbouw en bedrijfsgrond, de grondprijzen, pacht, groen- en reststroken, zakelijke rechten, jacht- en visrechten en onrechtmatig grondgebruik bepaald. Daarnaast zijn als onderdeel van nota grondzaken de algemene uitgiftevoorwaarden voor woningbouw en bedrijfsgrond vastgesteld. Als laatste zijn de grondprijzen voor bouwgrond geactualiseerd naar het prijspeil 2019. Deze laatste wijziging van de grondprijs is daarna opgenomen in de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties. Voor de jaren 2020 en verder wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie bij een stabiliserende woningmarkt ter hoogte van 2%. Voor bedrijfsgronden wordt net als voor de woningbouwkavels, gerekend met een inflatiecorrectie van 2%.

ga terug