Jaarstukken 2018

Exploitatie

Onderwijs

Onderwijs

 

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

7.348

8.261

8.840

8.223

617

Baten

1.977

1.194

1.380

1.469

89

Toevoeging reserves

1.016

120

120

0

Onttrekking reserves

334

306

1.323

1.174

-149

Resultaat programma

6.053

6.761

6.257

5.700

557

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

In afwachting van nieuw beleid peuteropvang zijn de zogenaamde oude wet OKE-middelen niet besteed. Het nieuw beleid is  vastgesteld op 18-12-2018.

78

V

Minder lasten voor leerlingenvervoer, omdat de uitgaven sterk afhankelijk zijn van aanvragen en de noodzaak van leerlingenvervoer.

49

V

Minder lasten voor combinatiefuncties vanwege niet ingevulde vacatures combinatiefuncties in 2018.

272

V

Lagere lasten voor laaggeletterdheid, omdat de uitvoeringsnotitie Laaggeletterdheid nog in ontwikkeling was. Uitvoering kan pas na vaststelling hiervan plaatsvinden. Ook is gebruik gemaakt van de rijksmiddelen voor volwasseneneducatie (hier was in 2018 een onderbesteding).

47

V

Het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet volgens begroting uitgegeven in afwachting van het meerjarenonderhoudsplan dat in december 2018 is vastgesteld.

74

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

97

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

89

V

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-97

N

Niet uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve

-74

N

Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsresere kapitaallasten

22

V

V = Voordeel, N = Nadeel