Jaarstukken 2018

Exploitatie

Sociaal domein

Sociaal domein

 

(bedragen x € 1.000)

Sociaal domein

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

75.664

77.050

81.267

79.775

1.492

Baten

17.301

16.691

18.213

19.528

1.315

Toevoeging reserves

4.700

297

3.269

-2.972

Onttrekking reserves

1.312

959

4.390

4.290

-100

Resultaat programma

61.751

59.400

58.961

59.226

-265

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Het beroep op het budget van het sociaal domein voor inhuur is lager geweest dan begroot.

139

V

Het Koetshuis de Werf is wel verkocht, maar nog niet geleverd ten gevolge van bestemmingsplanwijziging maatschappelijk naar wonen. Levering en realisatie opbrengst verkoop in 2019. 

-185

N

Bij het taakveld inkomensregelingen zijn meer baten verantwoord dan begroot o.a. doordat het definitieve budget BUIG is verhoogd en inkomsten zijn ontvangen uit de vangnetregeling over 2016. Voor re-integratie/werk zijn extra inkomsten gerealiseerd uit een egalisatiereserve van IBN  en een vergoeding voor trajectkosten van vergunninghouders.
Er zijn lagere lasten bij de BBZ, doordat er minder leningen zijn verstrekt. Ook lagere lasten door nieuwe regels IOAW in de hoogte van de uitkering en door afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn er fors hogere lasten dan begroot voor trajecten en activiteiten en hogere lasten vanwege de nieuwe doelgroep en de begeleidingskosten. Tenslotte is er meer bijzondere bijstand verstrekt dan begroot.

527

V

Bij de PGB jeugd en individuele voorzieningen natura jeugd zijn in 2018 meer beschikkingen PGB geweest dan begroot, maar er is wel sprake van onderuitnutting van de budgetten. Daartegenover staat een overschrijding van het deeltaxivervoer i.v.m. meer vervoer bij LTA en maatwerkoplossingen waar leerlingenvervoer (m.n. zorgarrangementen) geen oplossing biedt. Het nog niet bestede deel van het transformatiebudget ad € 1.3 miljoen is als vooruitbetaald verantwoord en is er sprake van een positieve correctie van € 0,5 miljoen n.a.v. de meicirculaire. De rijksbijdrage voor 2018 voor de transformatie-opgave is als inkomst verantwoord. 

2.229

V

Bij de WMO specialistische hulp begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is het budget voor natura gedurende het jaar opgeplust door verhoging van het regionale inkoopkader 2018. Hiermee zijn er in het natura budget geen grote afwijkingen. Het voordeel komt door lagere uitgaven voor pgb specialistische hulp. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten.

131

V

Bij WMO hulp bij het huishouden, pgb en hulp in natura hebben we in 2018 bij de raming rekening gehouden met extra kosten i.v.m. de invoering van een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulp. Het totaal van de kosten wijkt minimaal af op de totale uitgaven voor hulp bij het huishouden van ruim 4,4 miljoen.

-103

N

De indicatiekosten in 2018 en ook de overige algemene kosten wmo en welzijn zijn lager dan geraamd.

245

V

De inkomsten eigen bijdrage WMO worden door het CAK opgelegd en geïnd. De lagere opbrengsten zijn o.a. veroorzaakt door een wijziging vanuit het rijk van de parameters. Meerpersoonshuishoudens, niet pensioengerechtigd met een bijdrageplichtig inkomen < € 35.000 hoeven vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer te betalen. Bij de raming is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

-196

N

Het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet volgens begroting uitgegeven in afwachting van het meerjarenonderhoudsplan dat in december 2018 is vastgesteld.

141

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

84

V

Overige (financieel technische) afwijkingen programma 6

-205

N

Mutaties reserves:

Toevoegingen:

Storting saldo sociaal domein 2018 in bestemmingsreserve sociaal domein

-2972

N

Totaal:

-2972

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-84

N

Niet uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve

-98

N

Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsresere kapitaallasten

82

V

V = Voordeel, N = Nadeel