Jaarstukken 2018

Exploitatie

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal 3 jaren achtereen voordoen. Hieronder de specificatie van 2018.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Onttrekking aan pensioenvoorziening wethouders

801

801

Storting voorziening wachtgelden wethouders

510

-510

Instandhoudingskosten voormalige Blauwe Kei

3

43

-40

2

66

-64

Verkoopopbrengst kantoorruimte De Boekt 28

84

84

Verkoop voormalig schoolgebouw Beatrixsingel (nog niet overgedragen)

350

350

Afrekening algemene uitkering 2016/2017

221

221

Vrijval vennootschapsbelasting 2016

-747

747

Afwikkeling BTW Noordkade

619

-619

Herberekening mengpercentage fiscus

39

-39

Storting voorziening dubieuze debiteuren

207

-207

Basisregistratie (personen)

20

-20

20

-20

5

-5

Verkiezingen

35

-35

175

-175

48

-48

Voormalig schoolgebouw Beatrixsingel 1a

3

-3

3

-3

1

-1

Transitiekosten uittrederegeling BSOB

1.604

-1.604

204

-204

204

-204

Ontvangen frictiegelden fusie

1.943

1.943

1.943

1.943

1.943

1.943

EB: Knelpuntenbudget

169

-169

117

-117

EB: Aanpassing gebouw Vossenberg 20-13

19

-19

3

-3

EB: Optimalis.Werkplekken (progr dienstverl E07C)

42

-42

31

-31

EB: Burger Innovatiefonds (MVM)

100

-100

127

-127

32

-32

EB: Opzet+uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk

50

-50

50

-50

EB: Onderzoek huisvesting locatie SO

85

-85

29

-29

EB: Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag+aanbod

25

-25

25

-25

EB: Energielabeling

60

-60

60

-60

3

-3

EB: Informatiebeveiliging (IT audit + GAP analyse)

100

-100

25

-25

EB: Profilering MvM / profilering bestuurders

75

-75

150

-150

30

-30

EB: Citymarketing

50

-50

87

-87

87

-87

EB: Organisatie optimalisatie

250

-250

441

-441

50

289

-239

EB: Subsidiescan

6

-6

6

-6

EB: Aanstellen Privacy-officer, 0,5 fte tm mei`18

60

-60

64

-64

EB: Bewerken+afsluiten archieven voorm.gemeenten

55

-55

55

-55

EB: Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom

1.500

-1.500

1.398

-1.398

EB: Indirecte kosten Subsidieverwerving

20

-20

35

-35

Mutaties reserves

3.689

1.943

1.746

2.813

1.943

870

866

1.943

-1.077

Afrekening 2017 GHOR (regionale brandweer)

-44

44

Kosten verkeerseducatie 2017

1

33

-32

EB: Street-art project tunnel Struct.

24

-24

24

-24

EB: OV schilderwerk & Remplace SO

18

-18

22

-22

EB: Groot onderhoud wegen SO 2017

117

-117

116

-116

EB: Groot onderhoud bruggen SO 2017

24

-24

EB: Onderzoeksbudget N279 (Veghel-Asten)

44

-44

33

-33

EB: Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen

125

-125

240

-240

11

-11

EB: Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI`s

75

-75

150

-150

77

-77

EB: Onderhoud bruggen SO 2016

22

-22

EB: Groot onderhoud wegen en bruggen 2015 (SO)

50

-50

EB: Haalbaarheidsstudie N279 Keldonk-Bedr.terrein

110

-110

72

-72

EB: Mobiliteitsvisie Meierijstad

100

-100

100

-100

EB: Onderhoudsplan Bruggen 2018

405

-405

188

-188

EB: Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2018

2.500

-2.500

2.322

-2.322

EB: Bouwkundig onderzoek parkeergarage Lochtenburg

20

-20

20

-20

Mutaties reserves

200

200

3.724

3.724

2.885

2.885

EB: Beleidsontwikkeling economische zaken

200

-200

300

-300

105

-105

EB: Centrumontwikkeling Veghel 10-17

50

-50

80

-80

EB: Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering)

150

-150

185

-185

EB: Samenwerking opzoeken (VVV-ANWB-Recron etc)

25

-25

50

-50

42

-42

EB: Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen

25

-25

25

-25

EB: (EU) regio event We are food 2018

100

-100

100

-100

99

-99

EB: Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

0

175

175

0

Mutaties reserves

550

550

740

740

246

246

EB: Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkn + asbest (SO)

97

-97

Mutaties reserves

97

97

EB: Extra toegangscontrole zwembad 1-16

9

-9

10

-10

EB: Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp

50

-50

3

-3

EB: Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant

50

-50

EB: Oplossen probleem Rhode, voorber.

20

-20

77

-77

77

-77

Budget kapitaallasten oplossen probleem Rhode

-75

75

Realisatie theaterfunctie aan Noordkade (aanloopkosten)

125

-125

125

-125

125

-125

Herdenkingen en vieringen: klank- en lichtspel

25

-25

In opslag nemen van de kunstcollectie

20

-20

20

-20

13

-13

Stimuleringskader groen blauwe diensten

5

-5

5

-5

39

-39

EB: Realiseren voldoende zwemvoorzieningen (M)

50

-50

50

-50

EB: Erfpacht buitensportaccomodaties

10

-10

EB: Vervanging scorebord sporthal

8

-8

EB: Bodemzuiger Zwembad de Neul (VVI-2018)

10

-10

9

-9

EB: Beveiliging bronzen kunstwerken buitenruimte

13

-13

EB: Evenementenaansluiting in het Kloosterpark

9

-9

2

-2

EB: Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumacc.

207

-207

61

-61

EB: Instandhoudingsplan Molen De Pegstukken 10-16

14

-14

EB: Erfgoedvisie

35

-35

90

-90

9

-9

EB: Realisatie Hooibrug Sint Oedenrode

25

-25

25

-25

EB: Opzetten nieuwe lokale omroep in Meierijstad

12

-12

60

-60

30

-30

EB: Uitvoering projecten LOP 22-08 (WBE)

34

-34

5

11

-6

EB: Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

145

330

-185

99

233

-134

EB: Onderzoek aantrekking toeristen

25

-25

25

-25

18

-18

EB: Verv.velduitrusting sportparken PWA+VOW (VVI)

14

-14

10

-10

EB: Verv. hekwerk Dierenpark Plein

11

-11

8

-8

EB: Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

50

-50

50

-50

Mutaties reserves

282

282

980

980

518

518

WMO, Hulp bij het huishouden, kosten 2017

55

-55

Mutaties reserves

55

55

Verkoop Koetshuis de Werf (nog niet overgedragen)

185

185

EB: Visie verbetering leefbaarheid 10-17

3

-3

EB: Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel

100

-100

19

-19

Mutaties reserves

103

103

19

19

Onderbesteding sociaal domein naar bestemmingsreserves

2.972

2.972

EB: Meierijstad een gezonde gemeente

90

-90

13

-13

EB: Implementeren afvalbeleid Meierijstad

50

-50

105

-105

EB: Stimuleringsr. Klimaatactief Bebouwd Gebied

8

-8

EB: Uitvoering Klimaatbeleid

121

-121

EB: Collectief energieverbeteringen organiseren

8

-8

2

2

EB: Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

300

300

Mutaties reserves

277

277

120

120

Vrijval facilitair project Veghel Campanule

138

138

Vrijval voorziening verliesgevende complexen GREX

342

342

Winstnemingen grondexploitatie 2018

2.190

2.190

Vrijval voorziening Rembrandtlaan

2.537

2.537

EB: Herbestemming gemeentehuis 9-16

78

-78

63

-63

EB: Opstellen programma Vitaal buitengebied

20

-20

90

-90

41

-41

EB: Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie

50

-50

100

-100

EB: Haalbaarheidsonderz. kloostercompl. Francisc.

100

-100

19

-19

EB: Herontw woonwagenlocatie Nederboekt (V

120

-120

69

-69

EB: Breed gedragen woonvisie ontwikkelen

120

-120

136

-136

118

-118

EB: Herijking Woningbouwprogramma

415

-415

244

-244

Mutaties reserves

140

140

939

939

554

554

Totaal incidentele baten en lasten

6.804

7.102

-298

12.774

13.133

-359

16.650

8.197

8.453