Jaarstukken 2018

Exploitatie

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

 

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning

Realisatie 2017

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

32.759

33.348

34.980

30.372

4.608

Baten

134.924

129.302

134.044

137.440

3.396

Toevoeging reserves

12.539

2.603

13.265

13.417

-152

Onttrekking reserves

15.837

5.345

29.198

26.092

-3.106

Resultaat programma

-105.463

-98.696

-114.997

-119.743

4.746

(bedragen x €  1.000)

Toelichting

V/N

Bij het bepalen van de actuele waarde van de pensioenen houden we o.a. rekening met de rekenrente van het ministerie. Deze wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De belangrijkste oorzaak van de lagere storting in de voorziening is, dat deze rente per 31-12-2018  hoger is dan de rente per 31-12-2017. Daarnaast is in verband met het vertrek van twee wethouders € 510 gestort in de voorziening wachtgelden om de voorziening op de juiste hoogte te brengen.

291

V

De lasten voor het referendum zijn vanwege de zogenaamde sleepwet lager dan begroot. De ontvangen bijdrage van het Rijk is niet besteed.

126

V

In 2018 zijn meer gronden verkocht (geen grex) en pachten ontvangen dan voorzien.

868

V

Het voormalig schoolgebouw Beatrixsingel is wel verkocht, maar nog niet geleverd i.v.m. bestemmingsplanwijziging van maatschappelijk naar wonen. De levering en daadwerkelijk verkoopopbrengst komt in 2019.

-350

N

Een deel van de overheadkosten wordt doorbelast aan grondexploitatie en investeringen. Er zijn minder uren doorbelast aan grondexploitatie en investeringen in 2018, zodat ook de doorbelasting van overheadkosten lager is.

-179

N

Minder lasten dan begroot voor ict infra, software, printers, telefonie, gegevensbeheer, facilitatire kosten, juridische kosten en hogere lasten voor de accountantscontrole i.v.m. meerwerk.

229

V

Minder lasten dan begroot voor bijkomende personeelskosten zoals bedrijfsvervoerplan, opleidingskosten, vergoeding salarisadministratie, zwangerschaps- en WAZO-uitkeringen, reis- en verblijfkosten, restant stelpost voor loonkostenontwikkeling.

848

V

Als gevolg van een hogere leegstand bij de niet-woningen is de opbrengst onroerende zaakbelastingen lager. Daarnaast zijn er afwikkelingen en correcties van voorgaande jaren geboekt op 2018.

-135

N

De septembercirculaire 2018, de decembercirculaire 2018 en aanvullingen op voorgaande jaren zijn nadelig. Bij de bestemming van het jaarsaldo 2018 stellen we voor een deel van de uitkering die op basis van de decembercirculaire is ontvangen te bestemmen. Uitkering participatiewet
Bij de septembercirculaire is de uitkering voor de participatiewet met € 71 k verhoogd. De septembercirculaire is ontvangen na de 2e BERAP en is zodoende niet in de begroting verwerkt. Voor meer informatie zie de raadsinformatiebrief voor de septembercirculaire 2018.

-729

N

Uit de aangifte vennootschapsbelasting (vpb) 2016 is gebleken dat de betaalde vpb wordt terugontvangen. Daarnaast hebben afwikkelingen BTW plaatsgevonden van voorgaande jaren met een negatief effect op het jaarrekeningresultaat.. 

169

V

De budgetten voor onvoorzien, prijsontwikkeling, kapitaallasten vervangingsinvesteringen zijn niet volledig benut..

823

V

De voorziening Rembrandtlaan kan op dit moment niet in stand worden gehouden omdat de oorspronkelijke raming van de projectkosten achterhaald is. Daarnaast is er beroep ingesteld met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure. Bij de bestemming van het jaarsaldo zal worden voorgesteld om het vrijgevallen bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve.

2.537

V

Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).

2.194

V

Het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet volgens begroting uitgegeven in afwachting van het meerjarenonderhoudsplan dat in december 2018 is vastgesteld.

196

V

Overige (financieel technische) afwijkingen

1.116

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen:

Vrijval boekwaarde van activa die niet meer gedekt worden uit de reserve kapitaallasten

-152

N

Totaal:

-152

Onttrekkingen reserves:

Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve

-2236

N

Niet uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve

-641

N

Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsresere kapitaallasten

-229

N

V = Voordeel, N = Nadeel