Jaarstukken 2018

Financiering

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente geld aantrekt dat zij nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. De kaders hiervoor zijn te vinden in de Wet fido (Wet financiering decentrale overheden). In deze wet staan ook kaders voor het (tijdelijk) beleggen van geld. De gemeente Meierijstad hanteert totaalfinanciering. Kaders voor financiering zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Meierijstad en in het Treasurystatuut. 2017. Binnen de wettelijke kaders financieren we zo veel mogelijk met kortlopende leningen i.v.m. lager rentepercentage.

ga terug